ฐานข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมี

Alternate Text
นับตั้งแต่ปี 2528 ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยสารเคมี หรือ InternationnalProgramme on Chemical Safety (IPCS) ภายใต้โครงการร่วมขององค์กรอนามัยโลก (WHO) และองกรแรงานระหว่างประเทศ (ILO) ได้จัดทำ InternationnalProgramme Chemical safety cards หรือ ICSC ฉบับภาษาไทยขึ้นซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ได้ปรับปรุงข้อมูลให้ปัจจุบันคือ นำระบบ GHS มาบูรณาเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันฐานข้อมูล ICSCs มีทั้งหมด 1,777 สาร (ข้อมูล ณ วันที่ 3 มกราคม 2560) ประกอบด้วยข้อมูลสำคัญคือ
(1) การเกิดอันตรายได้รับสัมผัส
(2) อันตรายเฉียบพลัน/อาการ
(3) การป้องกัน/ข้อปฎิบัติ
(4) การปฐมพยาบาลการดับไฟ/ข้อปฎิบัติ
(5) การจัดการเมื่อมีการรั่วไหล
(6) การบรรจุและติดฉลาก
(7) การจัดการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
(8) การเก็บรักษา
(9) ข้อมูลสำคัญของสารเคมี
(10) คุณสมบัติทางกายภาพ
(11) ข้อมูลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
(12) ข้อมูลอื่นๆ
หมายเลขICSC หมายเลขCAS ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อภาษาไทย  
1 1333-74-0 HYDROGEN ไฮโดรเจน Alternate Text
2 96-12-8 1:2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE 1:2-ไดโบรโม-3-คลอโรโพรเพน Alternate Text
1-Chloro-2:3-dibromochloropropane 1-คลอโร-2:3-ไดโบรโมโพรเพน
3-Chloro-1:2-dibromopropane 3-คลอโร-1:2-ไดโบรโมโพรเพน
DBCP ดีบีซีพี
3 7758-97-6 Chromic Acid: Lead (II) Salt (1:1) โครมิก เอซิด: เลด (II) เกลือ (1:1) Alternate Text
LEAD CHROMATE เลด โครเมท
Plumbous Chromate พลัมบัส โครเมท
4 624-83-9 Isocyanatomethane ไอโซไซยานาโตมีเธน Alternate Text
isocyanic acid: methyl ester ไอโซไซยานิก เอซิด: เมธิล เอสเตอร์
METHYL ISOCYANATE เมธิล ไอโซไซยาเนต
5 1910-42-5 1:1' - Dimethyl-4:4'-bipyridinium dichloride 1:1'-ไดเมธิล-4:4'-ไบไพริดิเนียมไดคลอไรด์ Alternate Text
Methyl viologen dichloride เมธิล ไวโอโลเจน ไดคลอไรด์
PARAQUAT พาราควอต
PARAQUAT DICHLORIDE พาราควอต ไดคลอไรด์
6 56-38-2 0:0-Diethyl-0-(4-nitrophenyl) phosphorothioate ออร์โธ:ออร์โธ-ไดเอธิล-ออร์โธ-(4-ไนโตรเฟนิล) ฟอสฟอโรไธโอเอต Alternate Text
Ethyl parathion เอธิล พาราไทออน
PARATHION พาราไธออน
Phosphorothioic acid O:O-diethyl O-(4-nitrophenyl) ester ฟอสฟอโรไธโออิก เอซิด ออร์โธ:ออร์โธ-ไดเอธิล-ออร์โธ-(4-ไนโตรเฟนิล) เอสเตอร์
7 75-44-5 Carbonyl chloride คาร์บอนิล คลอไรด์ Alternate Text
Chloroformyl chloride คลอโรฟอร์มิล คลอไรด์
PHOSGENE ฟอสจีน
8 78-00-2 Lead tetraethyl เลด เตตราเอธิล Alternate Text
TEL ทีอีแอล
TETRAETHYL LEAD เตตราเอธิล เลด
Tetraethyl plumbane เตตราเอธิล พลัมเบน
9 75-07-0 Ethyl aldehyde เอธิล แอลดีไฮด์ Alternate Text
ACETALDEHYDE อะเซตอลดีไฮด์
Acetic aldehyde อะซีติก แอลดีไฮด์
Ethanal เอธาแนล
10 107-05-1 Chloroallylene คลอโรอัลลิวลีน Alternate Text
3-Chloropropylene 3-คลอโรโพรพิลีน
ALLYL CHLORIDE อัลลิล คลอไรด์
3-chloro-1-propene 3-คลอโร-1-โพรพีน
11 62-53-3 Aminobenzene อะมิโนเบนซีน Alternate Text
ANILINE อะนิลีน
Benzeneamine เบนซีนเอมีน
Phenylamine เฟนิลามีน
12 1309-64-4 ANTIMONY TRIOXIDE แอนติโมนี ไตรออกไซด์ Alternate Text
Flowers of antimony ดอกพลวง
Antimony(III) oxide แอนติโมนี(III) ออกไซด์
Antimony Sesquioxide แอนติโมนี เซสควิออกไซด์
Antimony White พลวงขาว
13 7440-38-2 ARSENIC สารหนู Alternate Text
Grey arsenic สารหนูเทา
14 12001-29-5 Asbestos: chrysotile แอสเบสตอส: คริโซไลต์ Alternate Text
CHRYSOTILE คริโซไทล์
Serpentine chrysotile เซอร์เพนทีน คริโซไลต์
White asbestos แอสเบสตอสขาว
15 71-43-2 Benzol เบนซอล Alternate Text
Cyclohexatriene ไซโคลเฮกซะไตรอีน
BENZENE เบนซีน
16 100-44-7 (Chloromethyl) benzene (คลอโรเมธิล)เบนซีน Alternate Text
alpha-Chlorotoluene อัลฟา-คลอโรโทลูอีน
Tolyl chloride โทลิล คลอไรด์
BENZYL CHLORIDE เบนซิล คลอไรด์
17 106-99-0 Vinylethylene ไวนิลเอธิลีน Alternate Text
1:3-BUTADIENE 1:3-บิวตะไดอีน
Divinyl ไดไวนิล
18 109-79-5 Thiobutyl alcohol ไธโอบิวทิล แอลกอฮอล์ Alternate Text
Butyl mercaptan บิวทิล เมอร์แคปเทน
n-BUTYL MERCAPTAN เอ็น-บิวทิล เมอร์แคปเทน
1-Butanethiol 1-บิวเทนไธออล
19 75-66-1 2-METHYL-2-PROPANETHIOL 2-เมธิล-2-โพรเพนไธออล Alternate Text
Tert-Butyl mercaptan เทอร์ท-บิวทิล เมอร์แคปเทน
20 7440-43-9 CADMIUM แคดเมียม Alternate Text
21 124-38-9 Carbonic anhydride คาร์บอนิก แอนไฮไดรด์ Alternate Text
CARBON DIOXIDE คาร์บอนไดออกไซด์
Carbonic acid gas ก๊าซกรดคาร์บอนิก
22 75-15-0 carbon sulfide คาร์บอน ซัลไฟด์ Alternate Text
Carbon disulphide คาร์บอน ไดซัลไฟด์
CARBON DISULFIDE คาร์บอน ไดซัลไฟด์
carbon bisulfide คาร์บอน ไบซัลไฟด์
23 630-08-0 CARBON MONOXIDE คาร์บอน มอนอกไซด์ Alternate Text
Carbon oxide คาร์บอน ออกไซด์
Carbonic oxide คาร์บอนนิก ออกไซด์
24 56-23-5 CARBON TETRACHLORIDE คาร์บอน เตตราคลอไรด์ Alternate Text
Tetrachloromethane เตตราคลอโรมีเธน
Tetrachlorocarbon เตตราคลอโรคาร์บอน
Tera เตตรา
25 2917-26-2 1- Mercaptohexadecane 1-เมอร์แคปโทเฮกซะเดเคน Alternate Text
1-HEXADECANETHIOL 1-เฮกซะเดเคนไธออล
Cetyl mercaptan เซทิล เมอร์แคปเทน
Hexadecane-1-thiol เฮกซะเดเคน-1-ไธออล
hexadecyl mercaptan เฮกซะเดซิล เมอร์แคปเทน
26 106-47-8 Chloroaniline:p- พารา-4-คลอโรอะนิลีน Alternate Text
Glucinium
4-CHLOROANILINE 4-คลอโรอะนิลีน
Chloroaminobenzene:p- คลอโรอะมิโนเบนซีน
27 67-66-3 Trichloromethane ไตรคลอโรมีเธน Alternate Text
Methane trichloridde มีเธน ไตรคลอไรด์
CHLOROFORM คลอโรฟอร์ม
Formyl trichloride ฟอร์มิล ไตรคลอไรด์
28 88-73-3 2-CHLORO-1-NITROBENZENE 2-คลอโร-1-ไนโตรเบนซีน Alternate Text
1-Chloro-2-nitrobenzene 1-คลอโร-2-ไนโตรเบนซีน
o-Chloronitrobenzene ออร์โธ-คลอโรไนโตรเบนซีน
o-Nitrochlorobenzene ออร์โธ-ไนโตรคลอโรเบนซีน
29 7440-47-3 CHROMIUM โครเมียม Alternate Text
Chrome โครม
30 95-48-7 2-Hydroxy-1-methylbenzene 2-ไฮดรอกซี-1-เมธิลเบนซีน Alternate Text
2-Methylhenol 2-เมธิลฟีนอล
o-CRESOL ออร์โธ-ครีซอล
Ortho-hydroxytoluene ออร์โธ-ไฮดรอกซีโทลูอีน
2-Cresol 2-ครีซอล
31 106-44-5 4-Methylphenol 4-เมธิลฟีนอล Alternate Text
Para-hydroxytoluene พารา-ไฮดรอกซีโทลูอีน
4-Hydroxy-1-methylbenzene 4-ไฮดรอกซี-1-เมธิลเบนซีน
4-Cresol 4-ครีซอล
p-CRESOL พารา-ครีซอล
32 1569-69-3 Cyclohexyl mercaptan ไซโคลเฮกซิล เมอร์แคปเทน Alternate Text
CYCLOHEXANETHIOL ไซโคลเฮกเซนไธออล
33 94-75-7 2:4-D 2:4-ดี Alternate Text
2:4-D acid 2:4-ดี เอซิด
2:4-Dichlorophenoxyacetic acid 2:4-ไดคลอโรฟีนอกซีอะซีติก เอซิด
34 50-29-3 p:p'-DDT p:p'-ดีดีที Alternate Text
1:1:1-Trichloro-2:2-bis(p-chlorophenyl) ethane 1:1:1-ไตรคลอโร-2:2-บิส(พารา-คลอโรเฟนิล)อีเธน
1:1'-(2:2:2-Trichloroethylidene)bis(4-chlo robenzene) 1:1'-(2:2:2-ไตรคลอโรเอธิลิดีน)บิส(4-คลอโรเบนซีน
DDT ดีดีที
2:2-bis(p-Chlorophenyl)-1:1:1-trichloro ethane 2:2-บิส(พารา-คลอโรเฟนิล)-1:1:1-ไตรคลอโรอีเธน
Dichlorodiphenyltrichloroethane ไดคลอโรไดเฟนิลไตรคลอโรอีเธน
35 143-10-2 1-DECANETHIOL 1-เดเคนไธออล Alternate Text
Decyl mercaptan เดซิล เมอร์แคปเทน
36 84-74-2 1:2-Benzenedicarboxylic acid dibutyl ester 1:2-เบนซีนไดคาร์บอกซิลิก เอซิด ไดบิวทิล เอสเตอร์ Alternate Text
DIBUTYL PHTHALATE ไดบิวทิล พทาเลต
Di-n-Butyl phthalate ได-เอ็น-บิวทิล พทาเลต
37 106-46-7 para-Dichlorobenzene พารา-ไดคลอโรเบนซีน Alternate Text
PDCB พีดีซีบี
1:4-DICHLOROBENZENE 1:4-ไดคลอโรเบนซีน
38 120-36-5 2:4-DP 2:4-ดีพี Alternate Text
Dichloroprop ไดคลอโรพรอพ
DICHLORPROP ไดคลอร์พรอพ
2-(2:4-Dichlorophenoxy)propionic acid 2-(2:4-ไดคลอโรฟีนอกซี)โพรพิโอนิกเอซิด
39 111-90-0 DIETHYLENE GLYCOL MONOETHYL ETHER ไดเอธิลีน ไกลคอล โมโนเอธิล อีเธอร์ Alternate Text
2-(2-Ethoxyethoxy) ethanol 2-(2-เอธอกซีเอธอกซี) เอธานอล
3: 6-Dioxa-1-octanol 3:6-ไดออกซา-1-ออกทานอล
DEGEE ดีอีจีอีอี
40 111-77-3 DIETHYLLENE GLYCOL MONOMETHYL ETHER ไดเอธิลีน ไกลคอล โมโนเมธิล อีเธอร์ Alternate Text
2-(2-Methoxyethooxy)ethanol 2-(2-เมธอกซีเอธอกซี)เอธานอล
DEGME ดีอีจีเอ็มอี
41 123-91-1 1:4-Diethylene dioxide 1:4-ไดเอธิลีน ไดออกไซด์ Alternate Text
1:4-DIOXANE 1:4-ไดออกเซน
Dioxane ไดออกเซน
para-Dioxane พารา-ไดออกเซน
42 112-55-0 1-DODECANETHIOL 1-โดเดเคนไธออล Alternate Text
Dodecyl mercaptan โดเดคซิล เมอร์แคปเทน
Lauryl mercaptan ลอริล เมอร์แคปเทน
43 106-89-8 1-Chloro-2:3-epoxypropane 1-คลอโร-2:3-อีพอกซีโพรเพน Alternate Text
gamma-Chloropropylene oxide แกมมา-คลอโรโพรพิลีน ออกไซด์
2-(Chloromethyl)oxirane 2-(คลอโรเมธิล)ออกไซเรน
EPICHLOROHYDRIN อีพิคลอโรไฮดริน
44 64-17-5 ETHANOL (ANHYDROUS) เอทานอล (แอนไฮดรัส) Alternate Text
Ethyl alcohol เอธิล อัลกอฮอล์
45 106-93-4 1:2-Dibromoethane 1:2-ไดโบรโมอีเธน Alternate Text
EDB อีดีบี
ETHYLENE DIBROMIDE เอธิลีน ไดโบรไมด์
46 7782-41-4 FLUORINE ฟลูออรีน Alternate Text
47 75-69-4 CFC 11 ซีเอฟซี 11 Alternate Text
Fluorotrichloromethane ฟลูออโรไตรคลอโรมีเธน
R 11 อาร์ 11
Trichloromonofluoromethane ไตรคลอโรโมโนฟลูออโรมีเธน
TRICHLOROFLUOROMETHANE ไตรคลอโรฟลูออโรมีเธน
48 75-71-8 CFC 12 ซีเอฟซี 12 Alternate Text
DICHLORODIFLUOROMETHANE ไดคลอโรไดฟลูออโรมีเธน
Difluorodichloromethane ไดฟลูออโรไดคลอโรมีเธน
R 12 อาร์ 12
49 75-45-6 CHLORODIFLUOROMETHANE คลอโรไดฟลูออโรมีเธน Alternate Text
R 22 อาร์ 22
Monochlorodifluoromethane โมโนคลอโรไดฟลูออโรมีเธน
HCFC 22 เอชซีเอฟซี 22
Methane: chlorodifluoro- มีเธน: คลอโรไดฟลูออโร-
50 76-13-1 1:1:2-TRICHLORO-1:2:2-TRIFLUOROETHANE 1:1:2-ไตรคลอโร-1:2:2-ไตรฟลูออโรอีเธน Alternate Text
CFC 113 ซีเอฟซี 113
R 113 อาร์ 113
Trichlorotrifluoroethane ไตรคลอโรไตรฟลูออโรอีเธน
51 67-72-1 HEXACHLOROETHANE เฮกซะคลอโรอีเธน Alternate Text
Carbon hexachloride คาร์บอน เฮกซะคลอไรด์
Perchloroethane เปอร์คลอโรอีเธน
52 7439-92-1 Lead metal โลหะตะกั่ว Alternate Text
Plumbum พลัมบัม
LEAD ตะกั่ว
53 58-89-9 gamma-1:2:3:4:5:6-hexachlorocyclohexane แกมม่า-1:2:3:4:5:6-เฮกซะคลอโรไซโคลเฮกเซน Alternate Text
gamma-BHC แกมม่า-บีเอชซี
gamma-HCH แกมม่า-เอชซีเอช
LINDANE ลินเดน
54 94-74-6 MCPA เอ็มซีพีเอ Alternate Text
4-Chloro-2-methylphenoxyacetic acid 4-คลอโร-2-เมธิลฟีนอกซีอะซิติก เอซิด
4-chloro-o-tolyloxyacetic acid 4-คลอโร-ออร์โธ-โทลิลออกซีอะซิติก เอซิด
55 93-65-2 MECOPROP เมคโคพรอพ Alternate Text
MCPP เอ็มซีพีพี
2-(4-Chloro-2-methylphenoxy)propanoic acid 2-(4-คลอโร-2-เมธิลฟีนอกซี) โพรพาโนอิก เอซิด
2-(4-chloro-o-tolyloxy)propionic acid 2-(4-คลอโร-ออร์โธ-โทลิลออกซี) โพรพิโอนิก เอซิด
56 7439-97-6 Liquid silver ลิควิดซิลเวอร์ Alternate Text
MERCURY ปรอท
Quicksilver ควิกซิลเวอร์
57 67-56-1 Wood alcohol วู้ด แอลกอออล์ Alternate Text
Carbinol คาร์บินอล
METHANOL เมธานอล
Methyl alcohol เมธิล แอกอฮอล์
58 75-09-2 DCM ดีซีเอ็ม Alternate Text
DICHLOROMETHANE ไดคลอโรมีเธน
Methylene chloride เมธิลีน คลอไรด์
59 111-76-2 Monobutyl glycol ether โมโนบิวทิล กลัยคอล อีเธอร์ Alternate Text
ETHYLENE GLYCOL MONOBUTYL ETHER เอทธิลีน ไกลคอล โมโนบิวทิล อีเธอร์
2-Butoxyethanol 2-บิวทอกซีเอธานอล
Butyl cellosolve บิวทิล เซลโลโซลว์
Butyl oxitol บิวทิล ออกซิทอล
EGBE อีจีบีอี
60 110-80-5 Oxitol ออกไซทอล Alternate Text
Monoethyl glycol ether โมโนเอธิล ไกลคอล อีเธอร์
EGEE อีจีอีอี
Cellosolve เซลโลโซลว์
ETHYLENE GLYCOL MONOETHYL ETHER เอธิลลีน ไกลคอล โมโนเอธิล อีเธอร์
2-Ethoxyethanol 2-เอทอกซีเอธานอล
61 109-86-4 Monomethyl glycol ether โมโนเมธิล ไกลคอล อีเธอร์ Alternate Text
ETHYLENE GLYCOL MONOMETHYL ETHER เอธิลลีน ไกลคอล โมโนเมธิล อีเธอร์
Methyl oxitol เมธิล ออกไซทอล
Methyl cellosolve เมธิล เซลโลโซลว์
2-Methoxyethanol 2-เมทอกซีเอธานอล
EGME อีจีเอ็มอี
62 744-02-0 NICKEL นิเกิล Alternate Text
63 7786-81-4 Nickel (2+) sulfate นิเกิล (2+) ซัลเฟต Alternate Text
NICKEL (II) SULPHATE นิเกิล (II) ซัลเฟต
Nickelous sulphate นิเกิลลัส (II) ซัลเฟต
64 13463-39-3 NICKEL CARBONYL นิเกิล คาร์บอนิล Alternate Text
Nickel tetracarbonyl นิเกิล เตตราคาร์บอนิล
65 98-95-3 NITROBENZENE ไนโตรเบนซีน Alternate Text
66 100-02-7 4-Hydroxynitrobenzene 4-ไฮดรอกซีไนโตรเบนซีน Alternate Text
4-Nitrophenol 4-ไนโตรฟีนอล
p-NITROPHENOL พารา-ไนโตรฟีนอล
67 10024-97-2 Hyponitrous acid anhydride ไฮโปไนตรัส เอซิด แอนไฮไดรด์ Alternate Text
Dinitrogen oxide ไดไนโตรเจน ออกไซด์
Dinitrogen monoxide ไดไนโตรเจน มอนอกไซด์
NITROUS OXIDE ไนตรัส ออกไซด์
Laughing gas ก๊าซหัวเราะ
68 10028-15-6 OZONE โอโซน Alternate Text
69 87-86-5 PENTACHLOROPHENOL เพนตะคลอโรฟีนอล Alternate Text
70 108-95-2 PHENOL ฟีนอล Alternate Text
Carbolic acid คาร์บอลิก เอซิด
Hydroxybenzene ไฮดรอกซีเบนซีน
Phenic acid ฟีนิก เอซิด
71 91-22-5 1-Benzazene 1-เบนซาซีน Alternate Text
QUINOLINE ควิโนลีน
Bezo(b)pyridine เบนโซ (เบต้า)ไพริดีน
1-Azonaphthalene 1-อะซาแนพธาลีน
Leucoline ลิวโคลีน
72 7782-49-2 SELENUIM ซิลิเนียม Alternate Text
73 100-42-5 STYRENE สไตรีน Alternate Text
Ethylenebenzene เอธินิลเบนซีน
Phenylethylene เฟนิลเอธิลีน
Vinylbenzezne ไวนิลเบนซีน
74 2025884 Sulfur oxide ซัลเฟอร์ ออกไซด์ Alternate Text
SULPHUR DIOXIDE ซัลเฟอร์ ไดออกไซด์
Sulfurous anhydride ซัลเฟอรัส แอนไฮไดรด์
Sulfurous oxide ซัลเฟอรัส ออกไซด์
75 93-76-5 (2:4:5-TRICHLOROPHENOXY) ACETIC ACID (2:4:5-ไตรคลอโรฟีนอกซี) อะซีติก เอซิด Alternate Text
2:4:5-T 2:4:5-ที
76 127-18-4 TETRACHLOROETHYLENE เตตราคลอโรเอธิลีน Alternate Text
1:1:2:2-Tetrachloroethylene 1:1:2:2-เตตราคลอโรเอธิลีน
Perchloroethylene เปอร์คลอโรเอธิลีน
Tetrachloroethene เตตราคลอโรอีเธน
77 7440-28-0 Ramor รามอร์ Alternate Text
THALLIUM ธัลเลียม
Thallium (metal) ธัลเลียม (โลหะ)
78 108-88-3 Methylbenzene เมธิลเบนซีน Alternate Text
Phenylmethane เฟนิลมีเธน
TOLUENE โทลูอีน
Toluol โทลูออล
79 71-55-6 Methyl chloroform เมธิล คลอโรฟอร์ม Alternate Text
alpha-Trichloroethane อัลฟา-ไตรคลอโรอีเธน
Methyltrichloromethane เมธิลไตรคลอโรมีเธน
1:1:1-TRICHLOROETHANE 1:1:1-ไตรคลอโรอีเธน
80 79-00-5 beta-Trichloroethane เบต้า-ไตรคลอโรอีเธน Alternate Text
Vinyl trichloride ไวนิล ไตรคลอไรด์
1:1:2-TRICHLOROETHANE 1:1:2-ไตรคลอโรอีเธน
81 79-01-6 TRICHLOROETHYLENE ไตรคลอโรเอทิลีน Alternate Text
1:1:2-Trichloroethylene
Acetylene trichloride
Ethylene trichloride
Trichloroethene
82 75-01-4 VINYL CHLORIDE ไวนิลคลอไรด์ Alternate Text
VCM
Chloroethene
Chloroethylene
83 75-35-4 VINYLIDENE CHLORIDE ไวนิลิดีนคลอไรด์ Alternate Text
1:1-Dichloroethene
1:1-Dichloroethylene
VDC
84 95-47-6 1:2-Dimethylbenzene Alternate Text
Ortho-Xylene 1:2-Dimethylbenzene o-Xylol
o-XYLENE โอ-ไซลีน
o-Xylol
85 108-38-3 m-XYLENE เอ็ม-ไซลีน Alternate Text
1:3-Dimethylbenzene
meta-Xylene
m-Xylol
86 106-42-3 p-Xylol Alternate Text
Para-Xylene
p-XYLENE พี-ไซลีน
1:4-Dimethylbenzene
87 67-64-1 Methyl ketone Alternate Text
Dimethyl ketone
ACETONE อะซีโตน
2-Propanone
88 75-05-8 ACETONITRILE อะซิโตไนไตรล์ Alternate Text
Cyanomethane
Methanecarbonitrile
Methyl cyanide
89 74-86-2 Ethine Alternate Text
ACETYLENE อะเซทิลีน
Ethyne
90 107-02-8 ACROLEIN อะโครลีน Alternate Text
2-Propen-1-al
2-Propenal
Acrylic aldehyde
91 79-06-1 ACRYLAMIDE อะคริลาไมด์ Alternate Text
2-Propene amide
Acrylic acid amide
Vinyl amide
92 107-13-1 ACRYLONITRILE อะคริโลไนไตรล์ Alternate Text
Vinyl cyanide
2-Propenenitrile
Cyanoethylene
93 366-18-7 2:2'-DIPYRIDYL 2:2'-ไดไพริดิล Alternate Text
2-(2-Pyridyl)pyridine
2:2’-Bipyridine
2:2’-Bipyridyl
alpha:alpha’-Bipyridyl
94 116-06-3 2-Methyl-2-(methylthio)propanal O-((methylamino)carbonyl)oxime Alternate Text
2-Methyl-2-(methylthio)propionaldehyde O-(methylcarbamoyl)oxime
ALDICARB อัลดิคาร์บ
95 107-18-6 2-Propen-1-ol Alternate Text
3-Hydroxypropene
Propenyl alcohol
Vinyl carbinol
ALLYL ALCOHOL อัลลิลแอลกฮอล์
96 106-92-3 ALLYL GLYCIDYL ETHER อัลลิลไกลซิดิลอีเทอร์ Alternate Text
97 2032-59-9 4-Dimethylamino-m-tolyl N-methylcarbamate Alternate Text
AMINOCARB อะมิโนคาร์บ
4-Dimethylamine m-cresyl methylcarbamate
98 33089-61-1 N-Methylbis(2:4-xylyliminomethyl)amine Alternate Text
AMITRAZ อะมิทราซ
N:N’-(Methyliminodimethylidyne)bis-2:4-xylidine
99 1912-24-9 ATRAZINE อะทราซีน Alternate Text
2-Chloro-4-ethylamino-6-isopropylamino-1:3:5-triazine
2-Chloro-4-ethylamino-6-isopropylamino-s-triazine
6-Chloro-N-ethyl-N’-(1-methylethyl)-1:3:5-triazine-2:4-diamine
100 151-56-4 Aziridine Alternate Text
ETHYLENEIMINE เอทธิลีนอิมีน
Azacyclopropane
Dihydro-1H-azirine
101 98-87-3 alpha: alpha-Dichlorotoluene Alternate Text
Benzyl dichloride
Benzylidene chloride
Dichloromethyl benzene
BENZAL CHLORIDE เบนซอลคลอไรด์
102 100-52-7 Benzoic aldehyde Alternate Text
BENZALDEHYDE เบนซอลดีไฮด์
Artificial almond oil Artificial almond oil
Benzenecarbonal
103 65-85-0 Phenyl carboxylic acid Alternate Text
BENZOIC ACID เบนโซอิคอะซิด
Benzenecarboxylic acid
104 50-32-8 BENZO(a)PYRENE เบนโซไพรีน Alternate Text
3:4-Benzopyrene
Benz(a)pyrene
Benzo(d:e:f)chrysene
105 98-07-7 alpha:alpha:alpha-Trichlorotoluene Alternate Text
(Trichloromethyl)benzene
Phenylchloroform
BENZOTRICHLORIDE เบนโซไตรคลอไรด์
Trichlorophenylmethane
106 92-52-4 BIPHENYL ไบฟีนิล Alternate Text
Dibenzene
Diphenyl
Phenylbenzene
107 7726-95-6 BROMINE โบรมีน Alternate Text
108 75-25-2 Tribromomethane Alternate Text
BROMOFORM โบรโมฟอร์ม
Methenyl tribromide
109 74-83-9 Monobromomethane Alternate Text
METHYL BROMIDE เมธิลโบรไมด์
Bromomethane
110 2425-79-8 1:4-BUTANEDIOL DIGLYCIDYL ETHER 1:4-บิวเทนไดออล ไดไกลซิดิล อีเทอร? Alternate Text
1:4-Bis(2:3-epoxypropoxy)butane
1:4-Butane diglycidyl ether
111 71-36-3 1-BUTANOL 1-บิวทานอล Alternate Text
Propyl carbinol
n-Butanol
n-Butyl alcohol
Butan-1-ol
Butyl alcohol
112 78-92-2 2-BUTANOL 2-บิวทานอล Alternate Text
1-Methyl propanol
Butan-2-ol
Butylene hydrate
Methyl ethyl carbinol
sec-Butyl alcohol
113 78-83-1 Isobutyl alcohol Alternate Text
Isopropyl carbinol
2-Methyl-1-propanol
ISOBUTANOL ไอโซบิลทานอล
114 75-65-0 1:1-Dimethylethanol Alternate Text
2-Methyl-2-propanol
2-Methylpropan-2-ol
tert-Butyl alcohol
Trimethyl carbinol
tert-BUTANOL เติร์ท-บิวทานอล
115 192337 BGE Alternate Text
(Butoxymethyl)oxirane
n-BUTYL GLYCIDYL ETHER เอ็น-บิลทิลไกลซิดิลอีเทอร์
1-Butoxy-2:3-epoxypropane
2:3-Epoxypropyl butyl ether
116 10108-64-2 CADMIUM CHLORIDE แคดเมียมคลอไรด์ Alternate Text
Cadmium dichloride
117 1306-19-0 CADMIUM OXIDE แคดเมียมออกไซด์ Alternate Text
Cadmium monoxide
118 105-60-2 Hexahydro-2H-azepin-2-one Alternate Text
CAPROLACTAM คาโปรแลคแตม
Aminocaproic lactam
Epsilon-Caprolactam
119 191906 N-(1:1:2:2-Tetrachloroethylthio)cyclohex-4-ene-1:2-dicarboximide Alternate Text
CAPTAFOL แคพตาฟอล
3a:4:7:7a-Tetrahydro-N-(1:1:2:2-tetrachloroethanesulphenyl)phthalimide
120 133-06-2 CAPTAN แคพแทน Alternate Text
1:2:3:6-Tetrahydro-N-(trichloromethylthio)phthalimide
3a:4:7:7a-Tetrahydro-2-((trichloromethyl)thio)-1H-isoindole-1:3(2H)-dione
121 63-25-2 Methyl carbamic acid 1-naphthyl ester Alternate Text
1-Naphthalenyl methylcarbamate
1-Naphthalenol methylcarbamate
CARBARYL คาร์บาริล
1-Naphthyl methylcarbamate
122 1563-66-2 CARBOFURAN คาร์โบฟิวแรน Alternate Text
2:2-Dimethyl-2:3-dihydro-7-benzofuranyl-N-methylcarbamate
2:3-Dihydro-2:2-dimethyl-7-benzofuranyl methylcarbamate
2:3-Dihydro-2:2-dimethylbenzofuran-7-yl methylcarbamate
123 - CERAMIC FIBRES (ALUMINOSILICATE) เซรามิค ไฟเบอร?ส (อลูมิโนซิลิเคท) Alternate Text
RCF
Refractory ceramic fibres
124 6164-98-3 CHLORDIMEFORM คลอร์ไดมีฟอร์ม Alternate Text
N’-(4-Chloro-o-tolyl)-N:N-dimethylformamidine
Chlorphenamidine
N’-(4-Chloro-2-methylphenyl)-N:N-dimethylmethanimidamide
125 19750-95-9 CHLORDIMEFORM HYDROCHLORIDE คลอร์ไดมีฟอร์ม ไฮโดรคลอไรด์ Alternate Text
N’-(4-Chloro-2-methylphenyl)-N:N-dimethylmethanimidamide hydrochloride
N’-(4-Chloro-o-tolyl)-N:N-dimethylformamidine hydrochloride
126 7782-50-5 CHLORINE คลอรีน Alternate Text
127 10049-04-4 Chlorine(IV)oxide Alternate Text
Chlorine peroxide
CHLORINE DIOXIDE คลอรีนไดออกไซด์
Chlorine oxide
128 532-27-4 2-CHLOROACETOPHENONE 2-คลอโรอะซีโทฟ?โนน Alternate Text
2-Chloro-1-phenylethanone
Alpha-Chloroacetophenone
Phenacyl chloride
129 95-51-2 2-CHLOROANILINE 2-คลอโรอะนิลีน Alternate Text
1-Amino-2-chlorobenzene
2-Chloroaminobenzene
Fast yellow GC base
o-Chloroaniline
130 108-42-9 1-Amino-3-chlorobenzene Alternate Text
Orange GC base
3-Chlorobenzeneamine
m-Chloroaniline
3-CHLOROANILINE 3-คลอโรอะนิลีน
131 59-50-7 4-CHLORO-m-CRESOL 4-คลอโร-เมทตา-ครีซอล Alternate Text
2-Chloro-5-hydroxytoluene
4-Chloro-3-methylphenol
p-Chloro-m-cresol
132 75-00-3 1-Chloroethane 1-คลอโรอีเทน Alternate Text
Ethyl chloride
Monochloroethane
133 126-99-8 2-Chloro-1:3-butadiene Alternate Text
2-Chlorobutadiene
CHLOROPRENE คลอโรพรีน
beta-Chloroprene
134 1897-45-6 CHLOROTHALONIL คลอโรทาโลนิล Alternate Text
2:4:5:6-Tetrachloro-1:3-benzenedicarbonitrile
2:4:5:6-Tetrachloro-3-cyanobenzonitrile
Tetrachloroisophthalonitrile
135 2210-79-9 Glycidyl 2-methylphenyl ether Alternate Text
2:3-Epoxy-o-tolyl ether
1:2-Epoxy-3-(o-tolyloxy)propane
o-CRESYL GLYCIDYL ETHER โอ-ครีซิลไกลซิดิลอีเทอร์
((2-Methylphenoxy)methyl)oxirane
136 506-68-3 Bromine cyanide Alternate Text
Bromocyan
Cyanobromide
CYANOGEN BROMIDE ไซยาโนเจนโบรไมด์
137 333-41-5 DIAZINON ไดอะไซนอน Alternate Text
O:O-Diethyl-O-(2-isopropyl-6-methylpyrimidin-4-yl)phosphorothioate
Phosphorothioic acid O:O-diethyl O-(6-methyl-2-(1-methylethyl)-4-pyrimidinyl)ester
138 7782-44-7 OXYGEN ออกซิเจน Alternate Text
139 1918-00-9 DICAMBA ไดแคมบา Alternate Text
3:6-Dichloro-2-methoxybenzoic acid
3:6-Dichloro-o-anisic acid
140 608-27-5 2:3-DICHLOROANILINE 2:3-ไดคลอโรอนิลิน Alternate Text
2:3-Dichlorobenzenamine
141 554-00-7 2:4-DICHLOROANILINE 2:4-ไดคลอโรอะนิลีน Alternate Text
1-Amino-2:4-dichlorobenzene
2:4-Dichlorobenzenamine
Aniline:2:4-dichloro-
142 95-82-9 2:5-DICHLOROANILINE 2:5-ไดคลออะนิลิน Alternate Text
2:5-Dichlorobenzenamine
1-Amino-2:5-dichlorobenzene
p-Dichloroaniline
143 608-31-1 2:6-DICHLOROANILINE 2:6-ไดคลออะนิลิน Alternate Text
2:6-Dichlorobenzenamine
144 95-76-1 3:4-DICHLOROANILINE 3:4-ไดคลอโรอะนิลิน Alternate Text
1-Amino-3:4-dichlorobenzene
3:4-Dichlorobenzenamine
145 123639 bis(2:3-Epoxypropyl)ether Alternate Text
DGE
2:2’-(Oxybis(methylene))bis-oxirane
DI(2:3-EPOXYPROPYL)ETHER ได(2:3-อีพอกซีโพรพิล)อีเทอร?
Diglycidyl ether
146 4206-61-5 DIETHYLENE GLYCOL ไดเอทธิลีนไกลคอล Alternate Text
DIGLYCIDYL ETHER ไดไกลซิดิลอีเทอร?
2:2’-(Oxybis(2:1-ethanediyloxymethylene))bis-oxirane
bis(2-(2:3-Epoxypropoxy)ethyl)ether
147 57-14-7 N:N-Dimethylhydrazine Alternate Text
Dimethylhydrazine
1:1-DIMETHYLHYDRAZINE 1:1-ไดเมทธิลไฮดราซีน
Unsym-Dimethylhydrazine
UDMH
148 77-78-1 DIMETHYL SULFATE ไดเมทธิลซัลเฟต Alternate Text
Dimethyl monosulfate
DMS
Sulfuric acid dimethyl ester
149 88-85-7 2:4-Dinitro-6-(1-methylpropyl)phenol Alternate Text
2:4-Dinitro-6-sec-butylphenol
2-(1-Methylpropyl)-4:6-dinitrophenol
DINOSEB ไดโนเซบ
2-sec-Butyl-4:6-dinitrophenol
150 108-43-0 m-CHLOROPHENOL เอ็ม-คลอโรฟีนอล Alternate Text
3-Chloro-1-hydroxybenzene
3-Chlorophenol
3-Hydroxychlorobenzene
151 1675-54-3 Dimethylmethane diglycidyl ether Alternate Text
DIGLYCIDYL ETHER ไดไกลซิดิล อีเทอร?
DIPHENYLOL PROPANE ไดฟ?นลอล โพรเพน
2:2-bis(4-(2:3-Epoxypropoxy)phenyl)propane
Bisphenol A diglycidyl ether
152 141-43-5 ETHANOLAMINE เอทธาโนลามีน Alternate Text
2-Aminoethanol
2-Hydroxyethylamine
153 75-04-7 ETHYLAMINE เอทธิลามีน Alternate Text
Aminoethane
Ethanamine
154 7440-37-1 ARGON อาร์กอน Alternate Text
155 75-21-8 ETHYLENE OXIDE เอทธิลีนออกไซด Alternate Text
Oxirane
1:2-Epoxyethane
Dimethylene oxide
156 133-07-3 FOLPET โฟลเพท Alternate Text
2-{(Trichloromethyl)thio}-1H-isoindole-1:3(2H)-dione
N-(Trichloromethylthio)phthalimide
157 0 GLASS WOOL กลาสวูล Alternate Text
158 111-30-8 Glutaral Alternate Text
GLUTARALDEHYDE กลูทาร์อัลดีไฮด์
Glutaric dialdehyde
1:5-Pentanedial
159 556-52-5 2:3-Epoxy-1-propanol Alternate Text
3-Hydroxypropylene oxide
Oxirane methanol
Glycidol ไกลซิดอล
160 1071-83-6 GLYPHOSATE ไกลโฟเซท Alternate Text
N-(Phosphonomethyl)glycine
161 70-30-4 HCP Alternate Text
HEXACHLOROPHENE เฮ๊กซะคลอโรฟีน
2:2'-Methylenebis(3:4:6-trichlorophenol) 2:2'-เมธิลีนบิส(3:4:6-ไตรคลอโรฟีนอล)
162 680-31-9 HMPA Alternate Text
Hexamethylphosphoramide เฮกซะเมธิลฟอสฟอราไมด์
HEXAMETHYLPHOSPHORIC TRIAMIDE เฮกซะเมทธิลฟอสฟอริก ไตรเอไมด
Hexamethylphosphamide เฮกซะเมธิลฟอสฟาไมด์
163 7647-01-0 Anhydrous hydrogen chloride แอนไฮดรัส ไฮโดรเจน คลอไรด์ Alternate Text
Hydrochloric acid: anhydrous กรดไฮโดรคลอริก
HYDROGEN CHLORIDE ไฮโดรเจนคลอไรด์
164 7722-84-1 Hydroperoxide ไฮโดรเปอร์ออกไซด์ Alternate Text
Hydrogen dioxide ไฮโดรเจน ไดออกไซด์
HYDROGEN PEROXIDE (>60% SOLUTION IN WATER) ไฮโดรเจน เปอร?ออกไซด์(สารละลายในน้ําความเข?มข?นมากกว?า 60%) (สารละลายในน้ําความเข?มข?นมากกว?า 60%)
Dihydrogen dioxide ไดไฮโดรเจน ไดออกไซด์
165 2148878 HYDROGEN SULFIDE ไฮโดรเจนซัลไฟด์ Alternate Text
Sulfur hydride ซัลเฟอร์ ไฮไดรด์
166 123-31-9 1:4-Dihydroxybenzene 1:4-ไดไฮดรอกซีเบนซีน Alternate Text
Hydroquinol ไฮโดรควินอล
HYDROQUINONE ไฮโดรควิโนน
Quinol ควินอล
167 7553-56-2 Iodine ไอโอดีน Alternate Text
Yodo
Jod
Iode
Iodio
168 13463-40-6 Ironpentacarbonyl ไอออน เพนตะคาร?บอนิล Alternate Text
Iron carbonyl
169 78-59-1 1:1:3-Trimethyl-3-cyclohexene-5-one 1:1:3-ไตรเมธิล-3-ไซโคลเฮกซีน-5-โอน Alternate Text
ISOPHORONE ไอโซโฟโรน
Isoacetophorone ไอโซอะซิโตโฟโรน
3:5:5-Trimethylcyclohex-2-enone 3:5:5-ไตรเมธิล-2-ไซโคลเฮกซีน-1-โอน
170 98-82-8 Cumene คูมีน Alternate Text
(1-Methylethyl)benzene
2-Phenylpropane
Isopropylbenzene
171 4016-14-2 1:2-Epoxy-3-isopropoxypropane 1:2-อีพอกซี-3-ไอโซโพรพอกซีโพรเพน Alternate Text
IGE
(Isopropoxymethyl)oxirane (ไอโซโพรพอกซีเมธิล)ออกซิเรน
ISOPROPYL GLYCIDYL ETHER ไอโซโพรพิล ไกลซิดิลอีเธอร์
172 121-75-5 Butanedioicacid:{(dimethoxyphosphinothioyl)thio}-: diethyl ester บิวเทนไดโออิก แอซิด{(ไดเมธอกซีฟอสฟิโนไธโออิล)ไธโอ}-: ไอเอธิลเอสเทอร์ Alternate Text
Diethyl(dimethoxythiophosphorylthio)succinate ไอเอธิล(ไดเมธอกซีไธโอฟอสฟริลไธโอ)ซัคซิเนท
S-1:2-bis(Ethoxycarbonyl)ethyl O:O-dimethylphosphorodithioate S-1:2-บิส(เอธอกซีคาร์บอนิล) O:O-ไดเมธิลฟอสฟอโรไดไธโอเลท
Malathion มาลาไธออน
173 12427-38-2 MANEB มาเนบ Alternate Text
Manganese: ethylenebis(dithiocarbamato)((1:2-Ethanediylbis(carbamodithioato))(2-))manganese แมงกานีส: เอธิลีนบิส(ไดไธโอคาร์บามาโต)((1:2-เอเธนไดอิลบิส(คาร์บาโมไธโอเอโต))(2-))แมงกานีส
Manganese ethylene-1:2-dithiocarbamate แมงกานีส เอธิลีน-1:2-ไดไธโอคาร์บาเมท
174 7439-96-5 MANGANESE แมงกานีส Alternate Text
175 1313-13-9 MANGANESE DIOXIDE แมงกานีส ไดออกไซด์ Alternate Text
Manganese peroxide
Manganese(IV)oxide
176 10265-92-6 METHAMIDOPHOS เมธามิโดฟอส Alternate Text
O:S-Dimethyl phosphoramidothioate โอ:เอส-ไดเมธิลฟอสฟอรามิโดไธโอเอท
Phosphoramidothioic acid: O:S-dimethyl ester ฟอสฟอรามิโดไธโออิก แอซิด:โอ:เอส-ไดเมธิลเอสเทอร์
177 16752-77-5 Ethanimidothioic acid: N-{{(methylamino)carbonyl}oxy}-: methyl ester อีธานิมิโดไธโออิก แอซิด: เอ็น-{{(เมธิลอะมิโน)คาร์บอนิล}ออกซี}-: เมธิล เอสเทอร์ Alternate Text
Methyl N-{(methylamino)carbonyloxy}ethanimidothioate เมธิล เอ็น-{(เมธิลอะมิโน)คาร์บอนิลออกซี}อีธานิมิโดไธโอเอท
METHOMYL เมโธมิล
S-Methyl-N-(methylcarbamoyloxy)thioacetimidate เอส-เมธิล-เอ็น-(เมธิลคาร์บาโมอิลออกซี)ไธโออะเซทิมิเดท
178 74-89-5 Methylamine เมธิลเอมีน Alternate Text
Aminomethane อะมิโนมีเธน
methanamine มีเธนเอมีน
Monomethylamine โมโนเมธิลเอมีน
179 78-93-3 Methyl acetone Alternate Text
MEK
METHYL ETHYL KETONE เมธิล เอธิล คีโตน
2-Butanone
Ethyl methyl ketone
180 60-34-4 MMH เอ็มเอ็มเอช Alternate Text
Monomethylhydrazine โมโนเมธิลไฮดราซีน
METHYL HYDRAZINE เมธิล ไฮดราซีน
181 6923-22-4 Dimethyl (E)-1-methyl-2-(methylcarbamoyl) vinyl phosphate ไดเมธิล(อี)-1-เมธิล-2-(เมธิลคาร์บาโมอิล) ไวนิล ฟอสเฟต Alternate Text
MONOCROTOPHOS โมโนโครโทฟอส
Phosphoric acid: dimethyl 1-methyl-3-(methylamino)-3-oxo-1-propenyl ester: (E)- ฟอสฟอริก แอซิด: ไดเมธิล 1-เมธิล-3-(เมธิลอะมิโน)-3-ออกโซ-1-โพรพีนิล เอสเทอร์: (อี)-
182 17557-23-2 NEOPENTYL GLYCOL DIGLYCIDYL ETHER นีโอเพนทิล ไกลคอล ไดไกลซิดิล อีเธอร์ Alternate Text
1:3-bis(2:3-Epoxypropoxy)-2:2-dimethylpropane 1:3-บิส(2:3-อีพอกซีโพรพอกซี)-2:2-ไดเมธิลโพรเพน
2:2'-(2:2-Dimethyl-1:3 propanediyl)bis(oxymethylene)bisoxirane 2:2'-(2:2-ไดเมธิล-1:3 โพรเพนไดอิล)บิส(ออกซีเมธิลีน)บิสออกซิเรน
183 7697-37-2 Concentrated Nitric Acid (70%) ไนตริก แอซิด เข้มข้น (70%) Alternate Text
NITRIC ACID ไนตริก แอซิด
184 7757-79-1 POTASSIUM NITRATE โพแทสเซียมไนเตรต Alternate Text
Saltpeter
185 7631-99-4 SODIUM NITRATE โซเดียมไนเตรต Alternate Text
Chile saltpeter
186 55-63-0 Glyceryl trinitrate กลีเซอรินไตรไนเตรต Alternate Text
NITROGLYCERIN ไนโตรกลีเซอริน
Glycerol trinitrate กลีเซอรอลไตรไนเตรต
Blasting oil บลาสติ้งออยล์
1:2:3-Propanetriol trinitrate 1:2:3-โพรเพนไตรออล ไตรไนเตรต
187 79-46-9 2-NITROPROPANE 2-ไนโตรโพรเพน Alternate Text
188 122-60-1 1:2-Epoxy-3-phenoxypropane 1:2-อีพ๊อกซี-3-ฟีน๊อกซีโพรเพน Alternate Text
2:3-Epoxypropyl phenyl ether 2:3-อีพ๊อกซีโพรพิล ฟีนิล อีเธอร์
PGE พีจีอี
Phenoxy methyloxirane ฟีน๊อกซี เมธิลออกซิเรน
PHENYL GLYCIDYL ETHER ฟีนิล ไกลซิดิล อีเธอร์
189 13171-21-6 2-Chloro-3-(diethylamino)-1-methyl-3-oxo-1-propenyl dimethyl phosphate 2-คลอโร-3-(ไดเอธิลอะมิโน)-1-เมธิล-3-ออกโซ-1-โพรพินิล ไดเมธิล ฟอสเฟต Alternate Text
PHOSPHAMIDON ฟอสฟามิดอน
Dimethyl phosphate ester 2-chloro-N:N-diethyl-3-hydroxycrotonamide ไดเมธิล ฟอสเฟต เอสเทอร์ 2- คลอโร-เอ็น:เอ็น-ไดเอธิล-3-ไฮดรอกซีโครโตนาไมด์
2-Chloro-2-diethylcarbamoyl-1-methylvinyl dimethyl phosphate 2-คลอโร-2-ไดเอธิลคาร์บาโมอิล-1-เมธิลไวนิล ไดเมธิล ฟอสเฟต
O:O-Dimethyl-O-(2-chloro-2-diethylcarbamoyl-1-methylvinyl) phosphate โอ:โอ-ไดเมธิล-โอ-(2-คลอโร-2-ไดเอธิลคาร์บาโมอิล-1-เมธิลไวนิล ฟอสเฟต)
190 10025-87-3 PHOSPHORUS OXYCHLORIDE ฟอสฟอรัส ออกซีคลอไรด์ Alternate Text
Phosphoryl chloride ฟอสฟอริล คลอไรด์
Trichlorophosphine oxide ไตรคลอโรฟอสฟีน ออกไซด์
Trichlorophosphorus oxide ไตรคลอโรฟอสฟอรัส ออกไซด์
191 114-26-1 2-Isopropoxyphenyl methylcarbamate Phenol: 2-(1-methylethoxy)-:methylcarbamate 2-ไอโซโพรพอกซีฟีนิล เมธิลคาร์บาเมทฟีนอล:2-(1-เมธิลเอธอกซี)-: เมธิลคาร์บาเมท Alternate Text
PROPOXUR โพรพอกเซอร์
PHC พีเอชซี
2-(1-Methylethoxy)phenyl methylcarbamate 2-(1-เมธิลเอธอกซี)ฟีนิลเมธิลคาร์บาเมท
192 75-56-9 Methyl ethylene oxide เมธิล เอธิลีน ออกไซด์ Alternate Text
Methyloxirane เมธิลลอกซิเรน
Propene oxide โพรเพน ออกไซด์
PROPYLENE OXIDE โพรพีลีน ออกไซด์
1:2-Epoxypropane 1:2-อีพอกซีโพรเพน
193 101-90-6 m-bis(2:3-Epoxypropoxy)benzene เอ็ม-บิส(2:3-อีพอกซีโพรพอกซี)เบนซีน Alternate Text
RESORCINOL DIGLYCIDYL ETHER รีซอร์ซินอล ไดไกลซิดิล อีเธอร์
1:3-Diglycidyloxybenzene 1:3-ไดไกลซิดิลออกซีเบนซีน
Diglycidyl resorcinol ether ไดไกลซิดิล รีซอร์ซินอล อีเธอร์
194 0 ROCK WOOL ร๊อก วูล Alternate Text
Stone wool สโตน วูล
195 SLAG WOOL สแลกวูล Alternate Text
196 7789-38-0 Bromic acid: sodium salt โบรมิก แอซิด โซเดียม ซอลท์ Alternate Text
SODIUM BROMATE โซเดียม โบรเมท
197 57-24-9 Strychnidin-10-one สตริ๊กนิดิน-10-โอน Alternate Text
STRYCHNINE สตริ๊กนีน
198 7791-25-5 Sulfonyl chloride ซัลโฟนิล คลอไรด์ Alternate Text
Sulphuryl dichloride ซัลฟูริล ไดคลอไรด์
SULPHURYL CHLORIDE ซัลฟูริล คลอไรด์
Sulfur chloride oxide ซัลเฟอร์ คลอไรด์ ออกไซด์
199 3383-96-8 TEMEPHOS เทเมฟอส Alternate Text
200 75-74-1 TETRAMETHYL LEAD เตตระเมธิล ลีด Alternate Text
Tetramethyl plumbane เตตระเมธิล พลัมเบน
201 2303-17-5 Tri-Allate ไตร-อัลเลท Alternate Text
202 1912-26-1 TRIETAZINE ไตรเอทาซีน Alternate Text
203 121-44-8 TRIETHYLAMINE ไตรเอทธิลลามีน Alternate Text
204 1954-28-5 TRIETHYLENE GLYCOL DIGLYCIDYL ETHER ไตรเอทธิลีน ไกลคอล ไดไกลซิดิล อีเธอร์ Alternate Text
205 1582-09-8 TRIFLURALIN ไตรฟลูราลิน Alternate Text
206 75-50-3 (cylinder) Alternate Text
N:N-Dimethylmethaneamine
TRIMETHYLAMINE ไตรเททธิลลามีน
208 1314-13-2 ZINC OXIDE ซิงค์ ออกไซด์ Alternate Text
209 108-24-7 Acetyl oscide Alternate Text
Acetic oxide
ACETIC ANHYDRIDE อะซิติก แอนไฮไดรด์
Acetic acid:anhydride
Ethanoic anhydride
210 75-36-5 ACETYL CHLORIDE อะเซทธิล คลอไรด์ Alternate Text
211 111-69-3 ADIPONITRILE อะดิโปไนไตรล์ Alternate Text
212 584-79-2 2-Methyl-4-oxo-3-(2-propenyl)-2-cyclopenten-1-yl 2 Alternate Text
ALLETHRIN อัลเลธริน
2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)cyclopropanecarb
(RS)- 3- Allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2-enyl(1RS)
213 d-ALLETHRIN ดี-อัลเลอธริน Alternate Text
2-Methyl-4-oxo-3-(2-propenyl)-2-cyclopenten-1-yl 2
2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)cyclopanecarboxy
(RS)- 3- Allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2-nyl(1R)-c
214 504-29-0 2-AMINOPYRIDINE 2-อะมิโนไพริดีน Alternate Text
o-Aminopyridine
2-Pyridylamine
alpha-Aminopyridine
215 1336-21-6 AMMONIUM HYDROXIDE (10%-35% solution) แอมโมเนียม ไฮดรอกไซด์ (สารละลาย 10%-35%) Alternate Text
Aqua ammonia
Ammonium hydrate
216 6484-52-2 Nitric acid :ammonium salt Alternate Text
AMMONIUM NITRATE แอมโมเนียม ไนเตรท
217 7783-28-0 Diammonium hydrogen phosphate Alternate Text
AMMONIUM PHOSPHATE DIBASIC แอมโมเนียม ฟอสเฟต ไดเบสิก
Ammonium phosphate secondary
218 628-63-7 Acetic acid :1-pentyl ester Alternate Text
n- Pentyl acetate
1- Pentyl acetate
n-AMYL ACETATE เอ็น-เอมิล อะซิเตท
219 626-38-0 sec-AMYL ACETATE เซก-เอมิล อะซิเตท Alternate Text
Acetic acid :2-pentyl ester
2- Pentyl acetate
1-Methylbutyl acetate
220 7783-70-2 ANTIMONY PENTAFLUORIDE แอนติโมนี เพนตะฟลูออไรด์ Alternate Text
Antimony(V) fluoride
Antimony(V) fluoride
221 7784-34-1 Arsenic III chloride Alternate Text
ARSENIC TRICHLORIDE อาเซนิก ไตรคลอไรด์
Arsenous chloride
222 7784-42-1 (cylinder) Alternate Text
ARSINE อาซีน
Hydrogen arsenide
Arsenic trihydride
223 98-05-5 Phenylarsonic acid Alternate Text
BENZENE ARSONIC ACID เบนซีน อาโซนิก เอซิด
224 92-87-5 (1:1-Biphenyl)-4:4-diamine Alternate Text
4:4-Diaminobiphenyl
p-Diaminodiphenyl
BENZIDINE เบนซิดีน
225 94-36-0 Dibenzoyl peroxide Alternate Text
Benzoyl superoxide
BENZOYL PEROXIDE เบนซอยล์ เปอร์ออกไซด์
226 7440-41-7 BERYLLIUM เบอริลเลียม Alternate Text
227 584-79-2 2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)cyclopropanecarb Alternate Text
2-Methyl-4-oxo-3-(2-propenyl)-2-cyclopenten-1-yl 2
BIOALLETHRIN ไบโออัลเลธริน
RS-3-Allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2-enyl (1R)-tra
228 28434-00-6 2-Methyl-4-oxo-3-(2-propenyl)-2-cyclopenten-1-yl 2 Alternate Text
S-BIOALLETHRIN เอส-ไบโออัลเลธริน
2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)cyclopropanecarb
(S)-3-Allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2-enyl (1R)-tr
229 28434-01-7 2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)cyclopropanecarb Alternate Text
(5-(Phenylmethyl)-3-furanyl)methyl 2
BIORESMETHRIN ไบโอเรสเมทธริน
(5-Benzyl-3-furyl)methyl (1R)-trans-chrysanthemate
230 10294-33-4 Tribromoborane Alternate Text
BORON BROMIDE โบรอน โบรไมด์
Boron(III) bromide
231 2095581 BORON TRIFLUORIDE โบรอน ไตรฟลูออไรด์ Alternate Text
Trifluoroborane (บรรจุถัง)
232 106-97-8 Normal butane (liquefied gas) Alternate Text
(liquefied)
BUTANE (LIQUEFIED GAS) บิวเทน
233 60-35-5 Acetic acid amide Alternate Text
Ethanamide
ACETAMIDE อะเซทาไมด์
Acetamidic acid
234 302-17-0 Trichloroacetaldehyde monohydrate Alternate Text
2:2:2-Trichloro-1:1-ethanediol
CHLORAL HYDRATE คลอรัล ไฮเดรท
235 79-11-8 CHLOROACETIC ACID คลอโรอะซิติก แอซิด Alternate Text
Chloroethanoic acid
Monochloroacetic acid
MCA
236 107-07-3 Glycol chlorohydrin Alternate Text
CHLOROETHANOL 2-คลอโรเอทธานอล
Ethylene chlorohydrin
2-Chloroethyl alohol
237 #N/A sym-dichloromethyl ether Alternate Text
bis(CHLOROMETHYL) ETHER บิส(คลอโรเมทธิล)อีเธอร์
BCME
238 107-30-2 CHLOROMETHYL METHYL ETHER คลอโรเมทธิล เมทธิล อีเธอร์ Alternate Text
Chloromethoxymethane
Dimethylchloroether
239 35764-59-1 :2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)cyclopropanecar Alternate Text
(5-Benzyl-3-furyl)methyl (1R)-cis-chrysanthemate
(5-(Phenylmethyl)-3-furanyl)methyl 2
CISMETHRIN ซิสเมทธริน
240 7440-50-8 (Powder) Alternate Text
COPPER คอปเปอร์
241 4170-30-3 2-Butenal Alternate Text
Methyl propenal
beta-Methylacrolein
Propylene aldehyde
CROTONALDEHYDE โครตอนอัลดีไฮด์
242 110-82-7 Hexanaphthene Alternate Text
Hexamethylene
Hexahydrobenzene
CYCLOHEXANE ไซโคลเฮกเซน
243 108-93-0 CYCLOHEXANOL ไซโคลเฮกซานอล Alternate Text
Cyclohexyl alcohol
Hexahydrophenol
Hexalin
244 66-81-9 2:6-Piperidinedione Alternate Text
4-(2-(3:5-Dimethyl-2-oxocyclohexyl)-2-hydroxyethyl)
CYCLOHEXIMIDE ไซโคลเฮกซิไมด์
245 108-91-8 Aminocyclohexane Alternate Text
Aminohexahydrobenzene
Cyclohexanamine
CYCLOHEXYLAMINE ไซโคลเฮกซิลามีน
246 52315-07-8 (RS)-alpha-cyano-3-phenoxybenzyl (1RS)-cis-trans-3 Alternate Text
2-dimethylcyclopropanecarboxylate
2-dimethylcyclopropanecarboxylate
CYPERMETHRIN ไซเปอร์เมทริน
Cyano(3-phenoxyphenyl)methyl 3-(2:2-dichloroetheny
247 52918-63-5 (S)-alpha-cyano-3-phenoxybenzyl (1R)-cis-3-(2:2-di Alternate Text
1(S*):3R
2-dimethylcyclopropanecarboxylate
DELTAMETHRIN เดลตาเมทริน
248 61790-53-2 Amorphous diatomaceous earth Alternate Text
Diatomite : uncalcined
DIATOMACEOUS EARTH (UNCALCINED) ไดอะตอมมาเชียส เอิร์ท (ยังไม่ถูกเผา)
Diatomaceous earth : natural
249 75-34-3 Ethlidene chloride Alternate Text
1:1-DICHLOROETHANE 1:1-ไดคลอโรอีเธน
Ethane: 1:1-dichloro-
250 107-06-2 1:2-DICHLOROETHANE 1:2-ไดคลอโรอีเธน Alternate Text
Ethylene dichloride
1:2-Ethylene dichloride
Ethane dichloride
251 3209-22-1 2:3-Dichloronitrobenzene Alternate Text
1-Nitro-2:3-dichlorobenzene
Aqua ammonia
1:2-Dichloro-3-nitrobenzene
252 611-06-3 4-Nitro-1:3-dichlorobenzene Alternate Text
2:4-Dichloro-1-nitrobenzene
2:4-Dichloronitrobenzene
1:3-DICHLORO-4-NITROBENZENE 1:3-ไดคลอโร-4-ไนโตรเบนซีน
253 601-88-7 1:3-DICHLORO-2-NITROBENZENE 1:3-ไดคลอโร-2-ไนโตรเบนซีน Alternate Text
2:6-Dichloronitrobenzene
255 618-62-2 1:3-DICHLORO-5-NITROBENZENE 1:3-ไดคลอโร-5-ไนโตรเบนซีน Alternate Text
3:5-Dichloronitrobenzene
256 818-08-6 DI-n-BUTYLTIN OXIDE ได-เอ็น-บิวทิลทิน ออกไซด์ Alternate Text
Dibutyloxostannane
Dibutyltin oxide
Dibutyloxotin
257 100-37-8 1:2-DIETHYLAMINOETHANOL 2-ไดเอทธิลอะมิโนเอทธานอล Alternate Text
Diethylaminoethyl alcohol
N:N-Diethylethanolamine
258 84-66-2 DIETHYL PHTHALATE ไดเอทธิล พทาเลท Alternate Text
1:2-Benzenedicarboxylic acid diethyl ester
DEP
259 127-19-5 Dimethylacetamide Alternate Text
Acetic acid dimethylamide
N:N-DIMETHYLACETAMIDE N:N-ไดเมทธิลอะเซตาไมด์
260 124-40-3 DIMETHYLAMINE ไดเมทธิลเอมีน Alternate Text
(cylinder)
N-Methyl methanamine
261 131-11-3 DIMETHYL PHTHALATE ไดเมทธิล พทาเลท Alternate Text
Dimethyl 1:2-benzenedicarboxylate
Phthalic acid dimethyl ester
1:2-Benzenedicarboxylic acid: dimethyl ester
262 120-61-6 DIMETHYL TEREPHTHALATE ไดเมทธิล ทีรีพทาเลท Alternate Text
Dimethyl p-phthalate
Dimethyl 1:4-benzenedicarboxylate
263 122-66-7 N:N-Bianiline Alternate Text
Hydrazobenzene
Diphenylhydrazine
1:2-DIPHENYLHYDRAZINE 1:2-ไดฟีนิลไฮดราซีน
264 105-74-8 DODECANOYL PEROXIDE โดเดคาโนอิล เปอร์ออกไซด์ Alternate Text
Lauroyl peroxide
Peroxide: didodecanoyl
bis(1-Oxododecyl)peroxide
265 123-01-3 DODECYLBENZENE โดเดคซิลเบนซีน Alternate Text
Laurylbenzene
1Phenyldodecane
266 74-84-0 ETHANE (LIQUEFIED GAS) อีเทน Alternate Text
267 140-88-5 ETHYL ACRYLATE เอทธิล อะคริเลท Alternate Text
2-Propenoic acid: ethyl ester
Acrylic acid ethyl ester
268 100-41-4 ETHYLBENZENE เอทธิลเบนซีน Alternate Text
Phenylethane
Ethylbenzol
EB
ETHYLBENZENE เอทธิลเบนซีน
269 107-15-3 1:2-Ethanediamine Alternate Text
ETHYLENEDIAMINE เอทธิลีนไดเอมีน
270 107-21-1 1:2-Dihydroxyethane Alternate Text
1:2-Ethanediol
ETHYLENE GLYCOL เอทธิลีน ไกลคอล
271 117-81-7 bis-(2-Ethylhexyl)phthalate Alternate Text
DOP; DEHP
Dioctylphthalate
DI-(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE ได(2-เอทธิลเฮกซิล)พทาเลท
272 97-63-2 Ethyl-2-methyl-2-propenoate Alternate Text
Ethyl-2-methylacrylate
ETHYL METHACRYLATE เอทธิล เมทธาคริเลท
273 51630-58-1 Cyano(3-phenoxyphenyl)methyl 4-chloro-alpha-(1-met Alternate Text
(RS)-alpha-cyano-3-phenoxybenzyl (RS)-2-(4-chlorop
FENVALERATE เฟนวาเลอเรท (ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทางเทคนิค)
274 144-49-0 alpha-Fluoroacetic acid Alternate Text
FLUOROACETIC ACID ฟลูโอโรอะซิติก แอซิด
Monofluoroacetic acid
FAA
275 50-00-0 Methanal Alternate Text
Methyl aldehyde
FORMALDEHYDE ฟอร์มาลดีไฮด์
Methylene oxide (บรรจุถัง)
276 98-01-1 2-Furaldehyde Alternate Text
2-Furalmethanal
2-Furancarboxyaldehyde
FURFURAL เฟอฟูรัล
277 151-67-7 HALOTHANE ฮาโลเทน Alternate Text
2-Bromo-2-chloro-1:1:1-trifluoroethane
278 822-06-0 1:6-Hexamethylene diisocyanate Alternate Text
HMDI
1:6-Diisocyanatohexane
HEXAMETHYLENE DIISOCYANATE เฮกซะเมทธิลีน ไดไอโซไซยาเนต
279 110-54-3 n-HEXANE เอ็น-เฮกเซน Alternate Text
280 2935-44-6 2:5-Dihydroxyhexane Alternate Text
2:5-HEXANEDIOL 2:5-เฮกเซนไดออล
281 302-01-2 Nitrogen hydride (anhydrous) Alternate Text
Diamine
HYDRAZINE ไฮดราซีน
Diamide
282 10035-10-6 (cylinder) Alternate Text
Hydrobromic acid
HYDROGEN BROMIDE ไฮโดรเจน โบรไมด์
283 7664-39-3 (cylinder) Alternate Text
HYDROGEN FLUORIDE ไฮโดรเจน ฟลูออไรด์
Hydrofluoric acid gas
Hydrofluoric acid: anhydrous
284 2148909 (cylinder) Alternate Text
HYDROGEN SELENIDE ไฮโดรเจน ซีลีไนด์
Selenium hydride
285 124-68-5 2-Aminodimethylethanol Alternate Text
2-Aminoisobutanol
2-Amino-2-methylpropanol
2-Amino-2-methyl-1-propanol
ISOBUTANOLAMINE ไอโซบิวทาโนลามีน
286 513-36-0 ISOBUTYL CHLORIDE ไอโซบิวทิล คลอไรด์ Alternate Text
1-Chloro-2-methylpropane
287 108-23-6 Isopropyl chlorocarbonate Alternate Text
ISOPROPYL CHLOROFORMATE ไอโซโพรพิล คลอโรฟอร์เมต
Chloroformic acid: isopropyl ester
Carbonochloridic acid 1-methylethyl ester
Isopropyl chloromethanate
288 1317-36-8 Lead monoxide Alternate Text
Lead protoxide
LEAD(II) OXIDE เลด(II) ออกไซด์
Plumbous oxide
289 7439-95-4 MAGNESIUM (POWDER) แมกนีเซียม (ผง) Alternate Text
(powder)
290 10034-96-5 MANGANESE SULPHATE MONOHYDRATE แมงกานีส ซัลเฟต โมโนไฮเดรต Alternate Text
Manganous sulphate monohydrate
291 74-82-8 METHANE มีเทน Alternate Text
(cylinder)
292 25639-42-3 Hexahydromethylphenol Alternate Text
Hexahydrocresol
METHYLCYCLOHEXANOL (MIXED ISOMERS) เมทธิลไซโคลเฮกซานอล (ประกอบด้วยส่วนผสมหลายไอโซเมอร์)
Methylcyclohexanol
293 590-67-0 1-METHYLCYCLOHEXANOL 1-เมทธิลไซโคลเฮกซานอล Alternate Text
294 583-59-5 o-Methylcyclohexanol Alternate Text
o-Hexahydromethylphenol
2-METHYLCYCLOHEXANOL 2-เมทธิลไซโคลเฮกซานอล
2-Hexahydromethylphenol
295 591-23-1 m-Methylcyclohexanol Alternate Text
3-Hexahydromethylphenol
m-Hexahydromethylphenol
3-METHYLCYCLOHEXANOL 3-เมทธิลไซโคลเฮกซานอล
296 589-91-3 p-Methylcyclohexanol Alternate Text
4-METHYLCYCLOHEXANOL 4-เมทธิลไซโคลเฮกซานอล
p-Hexahydromethylphenol
4-Hexahydromethylphenol
297 75-54-7 Dichloromethylsilane Alternate Text
Monomethyldichlorosilane
METHYLDICHLOROSILANE เมทธิลไดคลอโรไซเลน
298 #N/A MDI Alternate Text
METHYLENE BISPHENYL ISOCYANATE เมทธิลีน บิสฟีนิล ไอโซไซยาเนต
299 74-93-1 METHYL MERCAPTAN เมทธิล เมอแคปแทน Alternate Text
Methyl sulfhydrate
Methanethiol
Mercaptomethane
(cylinder)
300 80-62-6 METHYL METHACRYLATE เมทธิล เมทธาครีเลท Alternate Text
Methacrylic acid methyl ester
Methyl 2-methylpropenoate
301 75-79-6 Trichloromethylsilane Alternate Text
METHYLTRICHLOROSILANE เมทธิลไตรคลอโรไซเลน
302 110-91-8 Diethylene oximide Alternate Text
MORPHOLINE มอร์โฟลีน
Tetrahydro-1:4-oxazine
303 1338-02-9 COPPER NAPHTHENATE (SOLUTION) คอปเปอร์ แนพทีเนท Alternate Text
Naphthenic acid: copper salt
(solution) &fig61
304 61790-14-5 LEAD NAPHTHENATE เลด แนพทีเนท Alternate Text
Naphthenic acid: lead salt
Cyclohexanecarboxylic acid: lead salt
305 126-30-7 1:3-Dihydroxy-2:2-dimethylpropane Alternate Text
NEOPENTYL GLYCOL นีโอเพนทิล ไกลคอล
2:2-Dimethyl-1:3-propanediol
2:2-Dimethylpropane-1:3-diol
306 88-74-4 o-Nitroaniline Alternate Text
1-Amino-2-nitrobenzene
2-NITROANILINE 2-ไนโตรอนิลีน
307 99-09-2 C.I. 37030 Alternate Text
3-NITROANILINE 3-ไนโตรอนิลีน
1-Amino-3-nitrobenzene
m-Nitroaniline
308 100-01-6 1-Amino-4-nitrobenzene Alternate Text
C.I. 37035
p-Nitroaniline
4-NITROANILINE 4-ไนโตรอนิลีน
309 25154-52-3 NONYL PHENOL (ISOMER MIXTURE) โนนิล ฟีนอล (สารผสมหลายไอโซเมอร์) Alternate Text
Dimethylheptylphenol
310 556-67-2 OCTAMETHYLCYCLOTETRASILOXANE ออคตาเมทธิลไซโคลเตตระไซลอกแซน Alternate Text
Cyclotetrasiloxane: octamethyl-
311 594-42-3 Thiocarbonyl tetrachloride Alternate Text
Trichloromethyl sulfochloride
Perchloromethyl mercaptan
Trichlormethyl sulfur chloride
Trichlormethyl sulfur chloride
Trichloromethanesulfenyl chloride
Trichloromethanesulfenyl chloride
TRICHLOROMETHANESULFENYL CHLORIDE ไตรคลอโรมีเทนซัลฟีนิล คลอไรด์
312 52645-53-1 (3-Phenoxyphenyl)methyl 3-(2:2-dichloroethenyl)-2: Alternate Text
3-Phenoxybenzyl (1RS)-cis-trans-3-(2:2-dichlorovin
PERMETHRIN เปอร์เมทธริน
313 26002-80-2 (3-Phenoxyphenyl)methyl 2:2-dimethyl-3-(2-methyl-1 Alternate Text
3-Phenoxybenzyl (1R)-cis-trans-chrysanthemate
d-PHENOTHRIN d-ฟีโนทริน
314 51-79-6 Carbamic acid ethyl ester Alternate Text
Ethyl urethane
ETHYL CARBAMATE เอทธิล คาร์บาเมต
Urethane
315 85-44-9 Phthalic acid anhydride Alternate Text
PHTHALIC ANHYDRIDE พทาลิค แอนไฮไดรด์
1:3-Isobenzofurandione
1:2-Benzenedicarboxylic acid anhydride
316 88-89-1 Trinitrophenol Alternate Text
PICRIC ACID พิคริค แอซิด
317 110-89-4 Pentamethyleneimine Alternate Text
PIPERIDINE ปิเปอริดิน
Azacyclohexane
Hexahydropyridine
318 9016-00-6 POLYDIMETHYLSILOXANE โพลีไดเมทธิลไซล็อกเซน Alternate Text
Dimethyl polysiloxane
319 74-98-6 PROPANE (LIQUEFIED GAS) โพรเพน Alternate Text
320 107-12-0 Cyanoethane Alternate Text
PROPIONITRILE โพรพิโอไนไตรล์
Ethyl cyanide
Propanenitrile
321 57-55-6 1:2-Propanediol Alternate Text
Methylethylene glycol
PROPYLENE GLYCOL โพรไพลีน ไกลคอล
1:2-Dihydroxypropane
322 75-55-8 Propylene imine Alternate Text
Methylethylenimine
PROPYLENEIMINE โพรไพลีนอิมีน
2-Methylaziridine
323 110-86-1 Azabenzene Alternate Text
Cyanoethane
Azine
PYRIDINE ไพริดีน
324 10453-86-8 RESMETHRIN เรสเมทธริน Alternate Text
(5-(Phenylmethyl)-3-furanyl)methyl 2:2-dimethyl-3-
(5-Benzyl-3-furyl)methyl (1RS)-cis-trans-chrysanth
325 37299-86-8 RHODAMINE WTRHODAMINE WT โรดามีน WT Alternate Text
Acid red 388
326 10048-95-0 Sodium arsenate heptahydrate Alternate Text
Arsenic acid: disodium salt: heptahydrate
Sodium arsenate: dibasic: heptahydrate
DISODIUM ARSENATE ไดโซเดียม อาร์ซีเนต เฮปตะไฮเดรต
327 60-41-3 Strychniddin-10-one sulfate (2:1) Alternate Text
STRYCHNINE SULFATE สตริคนิน ซัลเฟต (ปราศจากน้ำ)
328 5329-14-6 Amidosulfonic acid Alternate Text
Amidosulfuric acid
Sulfamidic acid
SULFAMIC ACID ซัลฟามิค แอซิด
329 14807-96-6 TALC (SILICA AND FIBRE FREE) ผงแป้ง (ปราศจากซิลิก้าและไฟเบอร์) Alternate Text
330 100-21-0 1:4-Benzenedicarboxylic acid Alternate Text
para-Phthalic acid
TEREPHTHALIC ACID เทเรพธาลิค แอซิด
331 100-20-9 p-phenylenedicarbonyl dichloride Alternate Text
terephthalyl dichloride
terephthalic acid dichloride
TEREPHTHALOYL DICHLORIDE เทเรพธาลโลอิล ไดคลอไรด์
1.4-benzenedicarbonyl dichloride
332 79-34-5 Acetylene tetrachloride Alternate Text
sym-Tetrachloroethane
1:1:2:2-TETRACHLOROETHANE 1:1:2:2-เตตระคลอโรอีเธน
1:1-Dichloro-2-2:dichloroethane
333 78-10-4 Tetraethyl orthosilicate Alternate Text
Ethyl silicate
Tetraethoxysilane
TETRAETHYL SILICATE เตตระเอทธิล ซิลิเกต
334 7696-12-0 TETRAMETHRIN เตตระเมทธริน Alternate Text
(1:3:4:5:6:7-Hexahydro-1:3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)
3:4:5:6-Tetrahydrophthal imidomethyl (1RS)-cis-tra
335 d-TETRAMETHRIN d-เตตระเมทธริน Alternate Text
3:4:5:6-Tetrahydrophthal imidomethyl (1R)-cis-tran
(1:3:4:5:6:7-Hexahydro-1:3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)
336 7446-18-6 Thallium (I) sulfate Alternate Text
Thallium sulfate แทลเลียม ซัลเฟต
THALLOUS SULFATE
337 7440-29-1 THORIUM ทอเรียม Alternate Text
338 13463-67-7 Rutile Alternate Text
TITANIUM DIOXIDE ไททาเนียม ไดออกไซด์
339 584-84-9 2:4-TOLUENE DIISOCYANATE 2:4-โทลูอีน ไดไอโซไซยาเนต Alternate Text
2-Aminotoluene
2:4-Diisocyanato-1-methylbenzene
2:4-Diisocyanatotoluene
4-Methyl-meta-phenylene diisocyanate
4-Methyl-meta-phenylene diisocyanate
340 823-40-5 1:3-Diamino-2-methylbenzene Alternate Text
2:6-DIAMINOTOLUENE 2:6-ไดอะมิโนโทลูอีน
2-Methyl-1:3-benzenediamine
2-Methyl-m-phenylenediamine
341 95-53-4 1-Amino-2-methylbenzene Alternate Text
o-Methylaniline
ortho-TOLUIDINE ออร์โธ-โทลูดีน
342 108-44-1 m-Methylaniline Alternate Text
meta-TOLUIDINE เมตา-โทลูดีน
3-Aminophenylmethane
3-Aminotoluene
343 106-49-0 para-TOLUIDINE พารา-โทลูดีน Alternate Text
para-TOLUIDINE พารา-โทลูดีน
4-Amino-1-methylbenzene
4-Aminotoluene
p-Methylaniline
344 108-70-3 sym-Trichlorobenzene Alternate Text
1:3:5-TRICHLOROBENZENE 1:3:5-ไตรคลอโรเบนซีน
345 552-30-7 TRIMELLITIC ANHYDRIDE ไตรเมททาลิติก แอนไฮไดรด์ Alternate Text
1:2:4-Benzenetricarboxylic anhydride
346 109-52-4 Pentanoic acid Alternate Text
Propylacetic acid
n-Pentanoic acid
1-Butanecarboxylic acid
VALERIC ACID วาเลอริค แอซิด
347 108-05-4 Acetic acid vinyl ester Alternate Text
VINYL ACETATE (MONOMER) ไวนิล อะซีเตต (โมโนเมอร์)
1-Acetoxyethylene
Acetic acid ethenyl ester
348 #N/A ZIRAM ไซแรม Alternate Text
Zinc dimethyldithiocarbamate
349 7446-20-0 ZINC SULFATE HEPTAHYDRATE ซิงค์ ซัลเฟต เฮปตะไฮเดรต Alternate Text
White Vitriol
350 12122-67-7 ((1:2-Ethanediylbis(carbamodithioato))(2-))zinc Alternate Text
(C4H6N2S4Zn)x/(-S.CS.NHCH2CH2NHCS.S.Zn-)x
Zinc ethylenebis(dithiocarbamate)
ZINEB ไซเน็บ
351 1344-28-1 Aluminum trioxide Alternate Text
Alumina
ALUMINIUM OXIDE อะลูมิเนียม ออกไซด์
Alpha-Aluminum oxide
352 111-30-8 GLUTARALDEHYDE (50% SOLUTION) กลูทาราลดีไฮด์ (สารละลาย 50%) Alternate Text
353 287-92-3 CYCLOPENTANE ไซโคลเพนเทน Alternate Text
Pentamethylene
354 74-95-3 Methylene bromide Alternate Text
Methylene dibromide
DIBROMOMETHANE ไดโบรโมมีเทน
355 60-29-7 Ether Alternate Text
Ethyl ether
Ethyl oxide
DIETHYL ETHER ไดเอทธิล อีเธอร์
356 123-92-2 3-Methylbutyl acetate Alternate Text
ISOAMYL ACETATE ไอโซเอมิล อะซิเตท
Isopentyl acetate
357 1310-58-3 Potassium hydrate Alternate Text
Caustic potash
Potassium lye
POTASSIUM HYDROXIDE โปแตสเซียม ไฮดรอกไซด์
358 2246493 Colophony Alternate Text
ROSIN โรซิน
359 6834-92-0 Silicic acid: sodium salt Alternate Text
SODIUM METASILICATE: ANHYDROUS โซเดียม เมตาซิลิเกต (ปราศจากน้ำ)
360 1310-73-2 SODIUM HYDROXIDE โซเดียม ไฮดรอกไซด์ Alternate Text
Sodium hydrate
Soda lye
Caustic soda
361 8052-41-3 STODDARD SOLVENT สารละลายสตอดดาร์ด Alternate Text
362 7664-93-9 Sulfuric acid 100% Alternate Text
SULFURIC ACID กรดซัลฟูริค
Oil of vitriol
363 64-19-7 Ethanoic acid Alternate Text
ACETIC ACID กรดอะซิติก
364 111-15-9 Ethylene Glycol Monoethyl Ether Acetate Alternate Text
2-ETHOXYETHYL ACETATE 2-เอทอกซีเอทธิล อะซิเตท
2-Ethoxy Ethanol: Acetate
365 506-96-7 Ethanoyl bromide Alternate Text
ACETYL BROMIDE อะเซทิล โบรไมด์
367 141-78-6 Acetic acid: ethyl ester Alternate Text
Acetic ether
ETHYL ACETATE เอทธิล อะซิเตท
368 2156-96-9 Acrylic acid: decyl ester Alternate Text
2-Propenoic acid: decyl ester
n-DECYL ACRYLATE เอ็น-เดคซิล อะคริเลท
369 124-04-9 1:4-Butanedicarboxylic acid Alternate Text
ADIPIC ACID กรดอะดิพิค
Hexanedioic acid
371 #N/A ALACHLOR อะลาคลอร์ Alternate Text
372 57-06-7 Allyl isosulfocyanate Alternate Text
ALLYL ISOTHIOCYANATE อัลลิล ไอโซไธโอไซยาเนต
373 21645-51-2 Aluminum oxide trihydrate Alternate Text
Trihydroxyaluminum
ALUMINUM HYDROXIDE อลูมินัม ไฮดรอกไซด์
Alumina hydrate
374 109-73-9 n-BUTYLAMINE n-บิวทิลามีน Alternate Text
Monobutylamine
1-Aminobutane
mono-n-Butylamine
375 536-90-3 3-Metoxybenzeneamine Alternate Text
3-Aminophenol methyl ether
3-Methoxyaniline
3-Aminoanisole
m-ANISIDINE เอ็ม-อนิสิดีน
376 60-80-0 Phenazone Alternate Text
ANTIPYRINE แอนตีไพรีน
2:3-Dimethyl-1-phenyl-5-pyrazolon
Analgezine
377 1303-28-2 Arsenic acid anhydride Alternate Text
Arsenic anhydride
ARSENIC PENTOXIDE อาเซนิก เพนทอกไซด์
Arsenic(V) oxide
378 1327-53-3 White arsenic Alternate Text
ARSENIC TRIOXIDE อาเซนิก ไตรออกไซด์
Arsenic(III) oxide
Arsenous oxide anhydride
379 50-81-7 3-Oxo-L-gulofuranolactone (enol form) Alternate Text
Vitamin C
L-Xyloascorbic acid
ASCORBIC ACID กรดแอสคอร์บิก
380 #N/A Azodicarbonamide เอโซไดคาร์โบนาไมด์ Alternate Text
DIAZENEDICARBOXAMIDE
381 1304-29-6 (powder) Alternate Text
Barium dioxide
BARIUM PEROXIDE แบเรียม เปอร์ออกไซด์
Barium superoxide
382 17804-35-2 BENOMYL เบโนมิล Alternate Text
Methyl 1-(butylcarbamoyl)-2-benzimidazolecarbamate
Methyl 1-(butylcarbamoyl)benzimidazol-2-ylcarbamat
383 741-58-2 S-2-Benzenesulfonamidoethyl 0:0-diisoproyl phospho Alternate Text
BENSULIDE เบนซูไลด์
0:0-Diisopropyl S-2-phenylsulfonylaminoethyl phosp
384 1302-78-9 Southern bentonite Alternate Text
Western bentonite
BENTONITE เบนโทไนท์
Wilkinite
385 56-55-3 BENZOANTHRACENE Alternate Text
Benzo(a)anthracene เบนซ์(เอ)แอนธราซีน
1:2-Benzoanthracene
2:3-Benzphenanthrene
386 624-18-0 1:4-BENZENEDIAMINE DIHYDROCHLORIDE 1:4-เบนซีนไดเอมีน ไดไฮโดรคลอไรด์ Alternate Text
4-Aminoaniline dihydrochloride
1:4-Diaminobenzene dihydrochloride
1:4-Phenylenediamine dihydrochloride
387 121-54-0 BENZETHONIUM CHLORIDE เบนซีโทเนียม คลอไรด์ Alternate Text
Benzyldimethyl(2-(2-(p-1:1:3:3-tetramethylbutylphe
N:N-Dimethyl-N-(2-(2-(4-(1:1:3:3-tetramethylbutyl)
388 271-89-6 2:3-Benzofuran Alternate Text
Coumarone
BENZOFURAN เบนโซฟิวแรน
Coumarone
389 119-61-9 BENZOPHENONE เบนโซฟีโนน Alternate Text
Benzoylbenzene
Diphenyl ketone
Phenyl ketone
390 120-51-4 Benzyl benzenecarboxylate Alternate Text
BENZYL BENZOATE เบนซิล เบนโซเอท
Benzoic acid: Phenylmethyl ester
391 21725-46-2 2-(4-Chloro-6-ethylamino-1:3:5-triazin-2-ylamino)- Alternate Text
BLADEX (CYANAZINE) ไซยานาซีน
2-Chloro-4-(1-cyano-1-methylethylamino)-6-ethylami
392 74-97-5 METHANE: BROMOCHLORO Alternate Text
Chlorobromomethane
Bromochloromethane โบรโมคลอโรมีเทน
393 75-27-4 BROMODICHLOROMETHANE โบรโมไดคลอโรมีเทน Alternate Text
Dichlorobromomethane
Methane: bromodichloro-
394 METHYL BROMIDE Alternate Text
Bromomethane
(liquefied)
395 584-03-2 1:2-dihydroxybutane Alternate Text
alpha-Butylene glycol
1:2-BUTANEDIOL 1:2-บิวเทนไดออล
1:2-Butylene glycol
396 106-98-9 1-Butene Alternate Text
Ethylethylene
n-BUTENE n-บิวทีน
n-Butylene
(cylinder)
397 (cylinder) Alternate Text
cis-2-BUTENE
cis-2-Butylene
cis-dimethyl ethylene
Pseudo-butylene
398 624-64-6 trans-dimethyl ethylene Alternate Text
trans-2-BUTENE ทรานส์-2-บิวทีน
(cylinder)
trans-2-Butylene
beta-trans-butylene
399 123-86-4 Acetic acid: n-butyl ester Alternate Text
n-BUTYL ACETATE n-บิวทิล อะซิเตท
400 141-32-2 Acrylic acid n-butyl ester Alternate Text
BUTYL ACRYLATE บิวทิล อะคริเลท
Butyl 2-propenoate
2-Propenoic acid: butyl ester
401 13952-84-6 sec-BUTYLAMINE เซก-บิวทิลามีน Alternate Text
1-Methyl propylamine
2-Aminobutane
2-Butanamine
402 592-84-7 BUTYLFORMATE บิวทิล ฟอร์เมต Alternate Text
n-Butyl formate
Formic acid butyl ester
403 123-72-8 BUTYRIC ALDEHYDE Alternate Text
Butanal
Butyl aldehyde บิวไทราลดีไฮด์
404 1306-23-6 CADMIUM SULFIDE แคดเมียม ซัลไฟด์ Alternate Text
405 58-08-2 3:7-Dihydro-1:3:7-trimethyl-1H-purinte-2:6-dione Alternate Text
1:3:7-Trimethylxanthine
CAFFEINE คาเฟอีน
(powder)
Methyltheobromine
406 75-20-7 CALCIUM CARBIDE แคลเซียม คาร์ไบด์ Alternate Text
407 592-01-8 Calcyan Alternate Text
Calcyanide
CALCIUM CYANIDE แคลเซียม ไซยาไนด์
Calcid
408 1305-62-0 Calcium hydrate Alternate Text
CALCIUM HYDROXIDE แคลเซียม ไฮดรอกไซด์
Caustic lime
Hydrated lime
409 1305-78-8 Burnt lime Alternate Text
CALCIUM OXIDE แคลเซียม ออกไซด์
Lime
(powder)
Calx
410 786-19-6 CARBOPHENOTHION คาร์โบฟีโนไธออน Alternate Text
S-4-Chlorophenylthiomethyl 0.0-diethyl phosphorodi
411 120-80-9 Pyrocatechol Alternate Text
CATECHOL แคทีคอล
1:2-Dihydroxybenzene
1:2-Benzenediol
413 127-65-1 Sodium N-chloro-4-toluenesulfonamide trihydrate Alternate Text
CHLORAMINE-T คลอรามีน-ที
Sodium N-chloro-p-toluenesulfonamide trihydrate
Sodium N-chloro 4-methylbenzenesulfonamide trihydr
414 7664-41-7 AMMONIA (ANHYDROUS) แอมโมเนีย (ปราศจากน้ำ) Alternate Text
(cylinder)
415 52-51-7 2-BROMO-2-NITRO-1:3-PROPANEDIOL 2-โบรโม-2-ไนโตร-1:3-โพรเพนไดออล Alternate Text
-Bromo--nitrotrimethyleneglycol
416 97-00-7 2:4-Dinitrophenyl chloride Alternate Text
CDNB
1:3-Dinitro-4-Chlorobenzene
1-CHLORO-2:4-DINITROBENZENE 1-คลอโร-2:4-ไดไนโตรเบนซีน
417 111-44-4 Diethylene glycol Alternate Text
sym-Dichloroethyl ether
1:1-Oxybis(2-chloro)ethane
Dichloroethyl ether
dichloride
2:2-Dichloroethyl ether
BIS(2-CHLOROETHYL) ETHER บิส(2-คลอโรเอทธิล)อีเธอร์
418 505-60-2 1:1-Thiobis(2-chloroethane) Alternate Text
SULFUR MUSTARD ซัลเฟอร์ มัสตาร์ด
HD
Bis(2-chloroethyl)sulfide
1:1-Thiobis(2-chloroethane)
Mustard gas
419 74-87-3 (liquefied) Alternate Text
Chloromethane
METHYL CHLORIDE เมทธิล คลอไรด์
Monochloromethane
420 75-72-9 Monochlorotrifluoromethane Alternate Text
Trifluoromethyl Chloride
Freon-13(R)
CHLOROTRIFLUOROMETHANE คลอโรไตรฟลูออโรมีเทน
421 1317-39-1 Copper protoxide Alternate Text
COPPER (I) OXIDE คอปเปอร์ (I) ออกไซด์
Dicopper monoxide
Brown copper oxide
422 56-72-4 Phosphorothioic acid 0-(3-chloro-4-methyl 2-oxo-2H Alternate Text
COUMAPHOS คูมาฟอส
3-Chloro-7-hydroxy-4-methylcoumarin 0:0-diethylpho
423 3724-65-0 CROTONIC ACID กรดโครโตนิก Alternate Text
trans-2-Butenoic acid
b-Methylacrylic acid
a-Crotonic acid
424 420-04-2 Carbodiimide Alternate Text
CYANAMIDE ไซยานาไมด์
Carbamonitrile
Hydrogen cyanamide
425 108-94-1 Pimelic ketone Alternate Text
Ketohexamethylene
CYCLOHEXANONE ไซโคลเฮกซาโนน
426 622-45-7 Hexaline acetateฃ Alternate Text
CYCLOHEXYL ACETATE ไซโคลเฮกซิล อะซิเตท
Acetate cyclohexanol
Acetic acid cyclohexyl ester
427 120-92-3 Butyl aldehyde Alternate Text
Butanal
CYCLOPENTANONE ไซโคลเพนทาโนน
428 124-18-5 n-Decane Alternate Text
DECANE เดคเคน
429 867-27-6 DEMETON-O-METHYL ดีมีตอน-โอ-เมทธิล Alternate Text
O-2-Ethylthioethyl 0:0-dimethyl phosphorothioate
430 131-17-9 o-Phthalic acid: Diallyl ester Alternate Text
1:2-Benzenedicarboxylic acid: di-2-propenyl ester
DIALLYL PHTHALATE ไดอัลลิล พทาเลท
431 53-70-3 DBA Alternate Text
DIBENZO (a:h) ANTHRACENE ไดเบนโว (เอ:เอช) แอนทราซีน
1:2:5:6-Dibenzanthracene
432 19287-45-7 Boron hydride Alternate Text
(cylinder)
(liquefied: cooled)
Boroethane
DIBORANE ไดโบเรน
Diboron hexahydride
433 126-72-7 TRIS(2:3-DIBROMOPROPYL) PHOSPHATE ทริส(2:3-ไดโบรโมโพรพิล)ฟอสเฟต Alternate Text
TDBPP
2:3-Dibromo-1-propanol phosphate
TBPP
434 594-72-9 Ethane: 1:1-dichloro-1-nitro- Alternate Text
1:1-DICHLORO-1-NITROETHANE 1:1-ไดคลอโร-1-ไนโตรอีเทน
435 108-60-1 DICHLOROISOPROPYL ETHER ไดคลอโรไอโซโพรพิล อีเธอร์ Alternate Text
Bis(2-chloro-1-methylethyl) ether
Dichlorodiisopropyl ether
2:2-Oxybis(1-chloropropane)
436 540-59-0 1:2-Dichloroethene 1:2-ไดคลอโรเอทธิลีน Alternate Text
1:2-DICHLOROETHYLENE
Acetylene dichloride
Sym-dichloroethylene
437 2893-78-9 DICHLOROISOCYANURIC ACID: Na-SALT Alternate Text
Dichloro-1:3:5-triazinetrione; sodium salt
Sodium dichlorocyanurate โซเดียม ไดคลอกโรโอโซไซยานูเรต
438 120-83-2 2:4-DCP Alternate Text
2:4-DICHLOROPHENOL 2:4-ไดคลอโรฟีนอล
439 583-78-8 2:5-DICHLOROPHENOL 2:5-ไดคลอโรฟีนอล Alternate Text
1-Hydroxy-2:5-dichlorobenzene
440 591-35-5 1-Hydroxy-3:5-dichlorobenzene Alternate Text
3:5-DICHLOROPHENOL 3:5-ไดคลอโรฟีนอล
441 78-87-5 1:2-DICHLOROPROPANE 1:2-ไดคลอโรโพรเพน Alternate Text
Propylene dichloride
442 4109-96-0 DICHLOROSILANE ไดคลอโรไซเลน Alternate Text
443 1702-17-6 3:6-DICHLORO-PICOLINIC ACID Alternate Text
3:6-Dichloropyridine-2-carboxylic acid
Clopyralid คลอไพราลิด
444 109-89-7 Ethanamine: N-ethyl Alternate Text
N:N-Diethylamine
Diethamine
DIETHYLAMINE ไดเอทธีลามีน
445 25340-17-4 DIETHYLBENZENE โอ-ไดเอทธิลเบนซีน Alternate Text
446 148-18-5 SODIUM N:N-DIETHYLDITHIOCARBAMATE โซเดียม N:N-ไดเอทธิลไดไธโอคาร์บาเมท Alternate Text
Dithiocarb sodium
447 #N/A DIETHYLENE BENZYL BENZOATE ไดเอทธิลีน เบนซิล เบนโซเอท Alternate Text
448 228004 DIETHYLTHIOPHOSPHORYL CHLORIDE ไดเอทธิล ไธโอฟอสฟอริล คลอไรด์ Alternate Text
Phosphorochloridothioic acid-0:0-diethylester
Diethyl chlorothiophosphate
449 108-18-9 N-(1-Methylethyl)-2-propaneamine Alternate Text
Dipa
DIISOPROPYLAMINE ไดไอโวโพรพิลามีน
450 2867-47-2 N:N-Dimethylaminoethyl methacrylate Alternate Text
Methacrylic acid: 2-(dimethylamino)ethyl ester
Dimethylamino-ethylmethacrylate
Dimethylamino-ethylmethacrylate
2-DIMETHYLAMINOETHYL METHACRYLATE 2-ไดเมทธิลอะมิโนเอทธิล เมทธาครีเลท
451 87-59-2 3-Amino-1:2-xylene Alternate Text
2:3-Dimethylaniline
3-Amino-o-xylene
1-Amino-2:3-dimethylbenzene
2:3-Dimethylbenzeneamine
2:3-XYLIDINE 2:3 ไซลิดีน
453 95-64-7 4-Amino-o-xylene Alternate Text
3:4-Dimethylbenzeneamine
4-Amino-1:2-xylene
3:4-Dimethylaniline
1-Amino-3:4-dimethylbenzene
3:4-XYLIDINE 3:4 ไซลิดีน
454 115-10-6 Oxybismethane Alternate Text
Methyl ether
Methoxymethane (cylinder)
Wood ether
DIMETHYL ETHER ไดเมทธิล อีเธอร์
455 1314-34-7 VANADIUM TRIOXIDE วานาเดียม ไตรออกไซด์ Alternate Text
Divanadium trioxide
Vanadium sesquioxide
456 99-97-8 N:N-Dimethyltoluidine Alternate Text
N:N:-DIMETHYL-p-TOLUIDINE N:N:-ไดเมทธิล-พารา-โทลูอิดีน
Benzenamine: N:N:4-trimethyl
457 68-12-2 N:N-DIMETHYLFORMAMIDE N:N-ไดเมทธิลฟอร์มาไมด์ Alternate Text
Dimethylformamide