ศูนย์พัฒนานโยบายแห่งชาติด้านสารเคมี เป็นหน่วยงานภายใต้กองแผนงานและวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 88/2551   เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551 มีภารกิจในการพัฒนานโยบายและแผนแม่บทการจัดการสารเคมีแห่งชาติให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศว่าด้วย            การจัดการสารเคมี รวมทั้งการติดตามการประเมินผลปฏิบัติหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี ที่มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี                ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน พัฒนาความร่วมมือด้านสารเคมีกับองค์กรระหว่างประเทศทั้งงานนโยบายและงานด้านวิชาการ ทั้งนี้เพื่อป้องกันอันตรายและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้สารเคมีต่อ            สุขภาพอนามัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. พัฒนานโยบายและแผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดการสารเคมี รวมทั้งการติดตามประเมินผล

2. ส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานเครือข่ายศูนย์พิษวิทยา และเครือข่ายสารสนเทศด้านสารเคมีในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ

3. ร่วมดำเนินการสอบสวนและวิจัยทางระบาดวิทยากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีที่เกิดความเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

4. ศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสารเคมีและผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับผู้บริโภค

5. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนและให้บริการข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมีแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน

6. พัฒนาความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศด้านสารเคมีทั้งระดับนโยบายและระดับวิชาการ

7. เป็นหน่วยงานประสานงานหลักของประเทศกับองค์การอนามัยโลก WHO global Chemical and Health Network

8. ปฏิบัติหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการจัดการสารเคมีแห่งชาติ ที่มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน

9. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


 

 

 

 

  

                  

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright ๑ 2017 Thailand Existing Chemicals Inventory (TECI) All rights reserved