คำสั่งแต่งตั้ง

แผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี เป็นแผนที่บูรณาการทำงานร่วมกันโดยหลายกระทรวงและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง            คณะรัฐมนตรีจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการ    สารเคมี ขึ้น  มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน รับผิดชอบการพัฒนานโยบาย              และแผนการจัดการสารเคมีของประเทศให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศ นโยบายยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี                 ระหว่างประเทศ พันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับสารเคมีและของเสีย และแนวปฏิบัติสากลการจัดการสารเคมี                     เพื่อปกป้องประชาชนและสิ่งแวดล้อมในประเทศจากผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากสารเคมี

คณะกรรมการแห่งชาติฯ ชุดนี้ มีฝ่ายเลขานุการฯ จาก 4 กระทรวง คือ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์           กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข       และกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี ได้แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการขึ้นรวม 2 ชุด คือ       คณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนการดำเนินงานว่าด้วยการจัดการสารเคมี รับผิดชอบการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวกับการจัดการสารเคมีของประเทศ ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีไปสู่การบรรลุเป้าหมาย  รวมทั้งกำกับติดตามประเมินผล และในปี 2560 ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายสารเคมี ขึ้นเพื่อทบทวน ปรับปรุง พัฒนากฎหมาย         การจัดการสารเคมีในประเทศให้มีประสิทธิภาพ

 

Copyright ๑ 2017 Thailand Existing Chemicals Inventory (TECI) All rights reserved