ฐานข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมี

Alternate Text
นับตั้งแต่ปี 2528 ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยสารเคมี หรือ InternationnalProgramme on Chemical Safety (IPCS) ภายใต้โครงการร่วมขององค์กรอนามัยโลก (WHO) และองกรแรงานระหว่างประเทศ (ILO) ได้จัดทำ InternationnalProgramme Chemical safety cards หรือ ICSC ฉบับภาษาไทยขึ้นซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ได้ปรับปรุงข้อมูลให้ปัจจุบันคือ นำระบบ GHS มาบูรณาเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันฐานข้อมูล ICSCs มีทั้งหมด 1,777 สาร (ข้อมูล ณ วันที่ 3 มกราคม 2560) ประกอบด้วยข้อมูลสำคัญคือ
(1) การเกิดอันตรายได้รับสัมผัส
(2) อันตรายเฉียบพลัน/อาการ
(3) การป้องกัน/ข้อปฎิบัติ
(4) การปฐมพยาบาลการดับไฟ/ข้อปฎิบัติ
(5) การจัดการเมื่อมีการรั่วไหล
(6) การบรรจุและติดฉลาก
(7) การจัดการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
(8) การเก็บรักษา
(9) ข้อมูลสำคัญของสารเคมี
(10) คุณสมบัติทางกายภาพ
(11) ข้อมูลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
(12) ข้อมูลอื่นๆ
Copyright ๑ 2017 Thailand Existing Chemicals Inventory (TECI) All rights reserved