ข่าวประชาสัมพันธ์

เมนูหน้าข่าวประชาสัมพันธ์นี้แสดงปฏิทินกิจกรรมของการประชุมต่าง ๆ ที่จัดโดยศูนย์พัฒนานโยบายแห่งชาติด้านสารเคมี ท่านสามารถสืบค้นหาการประชุมต่างๆ ที่ผ่านมาได้โดยกด “การประชุมที่ผ่านมา” นอกจากนี้ในเมนูหน้าข่าวประชาสัมพันธ์นี้ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมต่างประเทศที่เกี่ยวกับการจัดการสารเคมีด้วย

Alternate Text
 • ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 2/2562
 • การประชุมรับฟังความเห็นต่อ (ร่าง) การประเมินความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2555 - 2564)
 • ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฏหมายสารเคมี ครั้งที่ 7/2562
 • ประชุมคณะอนุกรรมการประสารนโยบายและแผนการดำเนินงานว่าด้วยการจัดการสารเคมีครั้งที่ 2/2562
 • การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายสารเคมี ครั้งที่ 1/2561
 • การประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี ครั้งที่ 1/2561
 • การประชุมคณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนการดำเนินงานว่าด้วยการจัดการสารเคมี ครั้งที่ 1/2561
 • การประชุมคณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนการดำเนินงานว่าด้วยการจัดการสารเคมี ครั้งที่ 3/2560
 • ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาแผนงานโครงการขับเคลื่อนสำคัญของแผนปฏิบัติการระยะต้น (พ.ศ.2561-2564) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2561-2569) ครั้งที่ 2
 • ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาแผนงานโครงการขับเคลื่อนสำคัญของแผนปฏิบัติการระยะต้น (พ.ศ.2561-2564) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2561-2569) ครั้งที่ 1
 • การประชุมคณะทำงานพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ 5 ครั้งที่ 5/2560
 • การประชุมคณะทำงานพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ 5 ครั้งที่ 4/2560
 • การประชุมคณะทำงานพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ 5 ครั้งที่ 3/2560
 • การประชุมคณะทำงานพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ 5 ครั้งที่ 2/2560
 • การประชุมระดมความคิดเห็นการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2561-2569) ภาคอุตสาหกรรมและการขนส่ง
 • การประชุมระดมความคิดเห็นการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2561-2569) ภาคสาธารณสุขและผู้บริโภค
 • การประชุมระดมความคิดเห็นการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2561-2569) ภาคเกษตรกรรม
 • การประชุมระดมความคิดเห็นการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2561-2569) ทุกภาคส่วน
 • การประชุมที่ผ่านมา การประชุมที่ผ่านมา
 • The Second meeting of the intersessional process for considering SAICM and the sound management of chemicals and waste beyond 2020 เมื่อวันที่ 13-15 มีนาคม 2561 ณ กรุงสตอกโฮล์ม ราชอาณาจักรสวีเดน
 • การประชุมคณะทำงานอาเซียนด้านการจัดการสารเคมีและของเสีย ครั้งที่ 3 (The 3rd Meeting of ASEAN Working Group on Chemicals and waste: AWGCW) เมื่อวันที่ 2 – 3 พฤษภาคม 2561 ณ เมืองปูตราจายา สหพันธรัฐมาเลเซีย
 • การประชุมที่ผ่านมา การประชุมที่ผ่านมา
Copyright ๑ 2017 Thailand Existing Chemicals Inventory (TECI) All rights reserved