ทำเนียบรายการสารเคมีที่มีอยู่ในประเทศไทย

Alternate Text

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ทำเนียบรายการสารเคมี ปี 2559
ทำเนียบรายการสารเคมีที่มีอยู่ในประเทศไทย เป็นผลงานความสำเร็จที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมของแผนยุทธศาสตร์การจัดการ สารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2555-2564) ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง ทำเนียบรายการสารเคมีฯ ฉบับนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานของประเทศที่จะทำให้ทราบว่าประเทศไทยมีการใช้สารเคมีที่เป็นสารเดี่ยว(substance) หรือสารผสม (mixture) จำนวนมากน้อยเพียงใด ในการนำไปใช้นั้นถูกควบคุมกำกับด้วยกฎหมายฉบับใด และมีสารเคมีอะไรบ้างที่ประเทศจะต้องปฏิบัติข้อตกลงระหว่างประเทศด้านสารเคมีที่ได้ข้อตกลงไว้
ในยุคที่ประเทศทั่วโลกขับเคลื่อนกันด้วยดิจิตอล ข้อมูลดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ในการนำไปกำหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศด้านการจัดการสารเคมีได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และครอบคลุมตลอดทั้งวัฐจักรชีวิตของสารเคมีตามแนวทางสากล เพื่อการบรรลุเป้าหมายสูงสุดคือ ลดผลกระทบจากการใช้สารเคมีให้เหลือน้อยที่สุด ช่วยปกป้องสุขภาพประชาชน และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 
ทำเนียบรายการสารเคมีที่มีอยู่ในประเทศไทย
ทำเนียบรายการสารเคมีที่มีอยู่ในประเทศไทย ปี 2555 สำหรับสารเดี่ยว เป็น ข้อมูลที่รวบรวมรายการสารเคมีที่เป็นสารเดี่ยวที่ถูกนำเข้าและผลิตในประเทศไทยในช่วงระยะเวลา 1 ปี ของปี พ.ศ. 2555
ทำเนียบรายการสารเคมีที่มีอยู่ในประเทศไทย ปี 2559 สำหรับสารเดี่ยวและสารผสม เป็น ข้อมูลที่รวบรวมรายการสารเคมีทั้งสารเดี่ยวและสารผสมที่ถูกนำเข้าและผลิตในประเทศไทยในช่วงระยะเวลา 1 ปี ของปี พ.ศ. 2559
 
วิธีการสืบค้นข้อมูล
1. ลงทะเบียนก่อนการสืบค้น โดยกรอกข้อมูล คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน อีเมล์ จากนั้นกดบันทึก
2. เลือกปีที่จะสืบค้น 2555 หรือ 2559
3. เลือกจำนวนรายการสารเคมีที่จะสืบค้น รายสาร หรือ หลายสาร
4. การสืบค้นข้อมูลแบบรายสาร สามารถสืบค้นด้วย หมายเลข CAS  หรือ ชื่อสามัญ ภาษาอังกฤษ หรือ เลขพิกัดศุลกากร
5. การสืบค้นข้อมูลแบบหลายสาร สามารถสืบค้นด้วย หมายเลข CAS  หรือ ชื่อสามัญ ภาษาอังกฤษ หรือ เลขพิกัดศุลกากรทั้งหมดทุกรายการ หรือ สืบค้นด้วยข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่ง ในแต่ละรายการ
 
 
 
 

การสืบค้นข้อมูลทำเนียบรายการสารเคมีที่มีอยูในประเทศไทย

การสืบค้นข้อมูลทำเนียบรายการสารเคมีที่มีอยู่ในประเทศไทย

Copyright ๑ 2017 Thailand Existing Chemicals Inventory (TECI) All rights reserved