ติดต่อเรา
Alternate Text

ศูนย์พัฒนานโยบายแห่งชาติด้านสารเคมี (Chemical Safety Group) เป็นหน่วยงานภายใต้ กองแผนงานและวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. พัฒนานโยบายและแผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีให้สอดคล้องกับนโยบายภายในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวกับการจัดการสารเคมี รวมทั้งการติดตามประเมินผล
2. ส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานเครือข่ายพิษวิทยา และการประเมินความเสี่ยงสารเคมี ระดับประเทศ ภูมิภาค และสากล
3. ร่วมดำเนินการสอบสวนทางระบาดวิทยากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีที่เกิดความเสี่ยงอันตรายจากสารเคมี
4. ศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสารเคมีและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
5. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และให้บริการข้อมูลสารเคมี และความปลอดภัยของสารเคมี
6. พัฒนาความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ ด้านนโยบายและด้านวิชาการเพื่อการจัดการสารเคมีให้ปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
7. เป็นศูนย์ประสานงานของกระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีระหว่างประเทศ
8. ปฏิบัติหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี รวมทั้งคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง
9. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

 
ศูนย์พัฒนานโยบายแห่งชาติด้านสารเคมี กองแผนงานและวิชาการ
 
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
11000
 
0-2590-7289
 
0-2591-8478
 
0-2590-7287
 
Alternate Text
 
Copyright ๑ 2017 Thailand Existing Chemicals Inventory (TECI) All rights reserved